Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordisk poesi
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning
Scandinavian Poetry. Journal of Poetry Research

Nordisk poesi er et vitenskapelig tidsskrift spesielt knyttet til lyrikk som diktart og tar for seg lyrikk fra alle de nordiske land, dvs. lyrikk skrevet på dansk, svensk, islandsk, færøysk, norsk og finsk. I Norden som region skrives det imidlertid lyrikk også på en rekke andre språk – bl.a. samisk, grønlandsk samt ulike innvandrerspråk – og også denne lyrikken er emne for tidsskriftet. Både skriftlyrikk og ulike former for muntlig lyrikk er naturlige studieobjekter i tidsskriftet, inklusive sanglyrikkens ulike former. Alle litteraturhistoriske epoker er aktuelle for tidsskriftet, og lyrikkteori er også et sentralt område.

Målgruppen for tidsskriftet er studenter og forskere som arbeider med lyrikk i og fra de nordiske landene enten det er innenfor nordisk litteraturvitenskap, allmenn litteraturvitenskap, musikkvitenskap, m.v. Tidsskriftet henvender seg også til forskere og studenter innenfor de nordiske landenes lærer- og lektorutdannelser.

Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler og bokanmeldelser på norsk, svensk, dansk og engelsk, og utgis med åpen tilgang (open access).

Alt innhold i tidsskriftet publiseres under vilkårene for Creative Commons-lisensen Navngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal (CC-BY-NC 4.0). 

Nordisk poesi utgis av Universitetsforlaget.

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

PUBLISERINGSAVGIFT
Fra 2021 utgis Nordisk poesi uten offentlig publiseringsstøtte. Forlaget har fra samme år innført publiseringsavgift for antatte vitenskapelige artikler som skal publiseres i tidsskriftet. Publiseringsavgiften dekker merkostnader som påløper ved klargjøring av artikkelen for publisering på idunn.no.

Les mer om forlagets praktisering av publiseringsavgift og finansieringsmuligheter her og i tidsskriftets forfatterveiledning

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
Redaktører
Silje I.H. Svare, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet, silje.svare@inn.no
Daniel Möller, førsteamanuensis, Lund Universitet, daniel.moller@litt.lu.se
Louise Mønster, førsteamanuensis, Aalborg Universitet, Denmark, louise@cgs.aau.dk
Hans Kristian Rustad, professor, Universitetet i Oslo, Norge, h.k.rustad@iln.uio.no

Redaksjonssekretær
Gudrun Rossebø Kringlebotn

Redaksjonsråd
Joachim Schiedermair, professor, Universität Greifswald, Tyskland
Peter Stein Larsen, professor, Aalborg Universitet, Danmark
Dr. Derek Attridge, professor, University of York, Stor Britannia
Karin Nykvist,førsteamanuensis, ph.d., Lund Universitet, Sverige
Tatjana Brandt, frilans litteraturkritiker og forfatter, ph.d, Finland
Sveinn Yngvi Egilsson, professor, University of Iceland, Island

Kontakt
E-post: nordiskpoesi@inn.no
Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning er et vitenskapelig tidsskrift som utgis med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering til silje.svare@inn.no.

Krav til artikler

Artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet.

Manuskripter på norsk og andre skandinaviske språk, samt engelsk aksepteres. Manus skal ikke overskride 50.000 tegn inkludert mellomrom. Alle data (inkludert metadata under filegenskaper) som kan identifisere forfatteren(e) må være fjernet fra manus før innsending.

Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel. Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer. Overskrifter skal ikke nummereres.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Norsk sammendrag, maks 1400 tegn, inkludert mellomrom
 • Engelsk tittel
 • Engelsk sammendrag, maks 1400 tegn, inkludert mellomrom
 • 3–5 nøkkelord på norsk og engelsk
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer, bilder eller grafer. Disse leveres i egnet filformat (feks JPG eller PDF) med henvisning i manus.
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, tittel, institusjonstilknytning/arbeidssted og e-postadresse, og eventuell annen relevant informasjon (maks. 3–4 linjer), samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering o.a. dersom det er aktuelt. Forfatterinformasjonen settes opp slik:

  Linje 1: Forfatters navn, tittel/stilling/grad, institusjonstilknytning (institutt/avdeling, universitet/høgskole eller annet arbeidssted), e-postadresse
  Linje 2: Eventuell annen relevant informasjon (valgfritt)

Bokanmeldelser

skal inneholde maksimum 12.000 tegn inkludert mellomrom. Teksten skal inneholde: Bokforfatter, boktittel, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i boken, navn på anmelder, tittel, institusjonstilknytning og e-postadresse, og eventuelt kort forfatterbeskrivelse (maks. 3–4 linjer). Bokanmeldelser skal ikke inneholde fotnoter.

Bokkronikker / essays

er forskningsbaserte omtaler av flere publikasjoner i sammenheng, med en presentasjon av anmelders egne perspektiver. Manuskripter må ikke overskride 20.000 tegn inkludert mellomrom. Teksten skal inneholde: Bokforfattere, boktitler, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i bøkene, navn på anmelder, institusjonstilknytning og e-postadresse/ kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer). Fotnoter begrenses til et minimum.

Referanser

Tidsskriftet bruker referansestilen Chicago.Manuskripter som ikke følger stilen, blir sendt tilbake til forfatteren.

Dette nettstedet kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:
http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/chicago-forfatter-aar/.
 Bibliografi: Skal stå alfabetisk ordnet til slutt. Oppsett etter Chicago-stilen.

Eksempler:
 • (Bok): Gløersen, Kristian. 1897. Streiftog. Lidt af Hvert fra Jagten og Naturen. Kristiania: Cappelen.
 • (Artikkel fra bok): Dahlerup, Pil. 2010. «Brev som spor. Oda Krohgs danske forbindelser». I Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen, redigert av Per Thomas Andersen, Pil Dahlerup og Steinar Gimnes, 43–69. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
 • (Tidsskriftartikkel): Brekke, Marit. 1996. «På jakt etter ein gløymd sjanger. Eit blikk på topografiens historie i Noreg». Replikk Tidsskrift for human- og samfunnsvitenskap 2, (3): 12–16.
 • (Film): Øvrelid, André. 2010. Trolljegeren. Film. (Nettside uten forfatter): Store norske leksikon. 2012. «Hans Jæger». Lest 27. november 2015. https://snl.no/Hans_Jæger.

 

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Sitat i teksten

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse).

Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Figurer, bilder og illustrasjoner nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [figur 1 omtrent her]. Eventuelle tabeller plasseres på riktig sted i manus.

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Av hensyn til sitatretten må alle illustrasjoner være relevante og anses som komplement til teksten.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

Noter

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter).

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Nordisk poesi, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Fagfellevurdering: Redaksjonen praktiserer ekstern fagfelleordning med dobbel anonym vurdering og minimum to uavhengige fagfeller.  Redaksjonen foretar en første vurdering av alle innkomne manus før eventuell ekstern fagfellevurdering igangsettes.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjoner vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

PUBLISERINGSAVGIFT

Publisering i Nordisk poesi medfører at forfatteren, eventuelt forskningsprosjektet eller forfatterens institusjon, aksepterer å betale en publiseringsavgift. Avgiften faktureres kun dersom artikkelen blir antatt for publisering av redaksjonen, etter ordinær fagfellevurdering.

Tidsskriftet krever ingen vurderingsavgift ved innsending av manuskripter til redaksjonen for vurdering. Forfatteren oppfordres likevel til å undersøke hvilke finansieringsordninger som finnes til rådighet ved egen institusjon eller forskningsprosjekt før manuskriptet sendes redaksjonen.

Les mer om forlagets praktisering av publiseringsavgift og finansieringsmuligheter under fanen Publiseringsavgift.

Det er mulig å søke redaksjonen om delvis fritak for publiseringsavgiften på særskilt grunnlag, kontakt ansvarlig redaktør for mer informasjon om dette.

Rettigheter

Nordisk poesi er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang. Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Innlevering av manus

Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering til silje.svare@inn.no.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon