Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samskrivande i virtuell lärmiljö

Interaktionsmönster i tandempars L1–L2-samarbete
Co-writing in a virtual learning environment
Interaction patterns in tandem dyads’ L1–L2 cooperation
FD, projektforskare, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
Professor i finska språkets didaktik, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

Tandem i språkundervisning innebär ömsesidigt lärande där två studerande med olika förstaspråk samarbetar i par för att lära sig varandras språk i interaktion. Även om tandem ursprungligen utvecklats för non-formella kontexter har tandempedagogik under de senaste åren även etablerats i formella utbildningskontexter på olika nivåer. I den aktuella studien tillämpas tandem i finländsk kontext inom undervisningen i det andra inhemska språket, finska och svenska, på gymnasienivå. Syftet med studien är att granska interaktionsmönster i tandempars samskrivande i en virtuell lärmiljö. Materialet består av videoobservationer och skärminspelningar av tandemparens samskrivande i delade dokument och interaktion via videosamtal. Vi granskar interaktionsmönstren i skrivprocesserna genom att studera hur partnerna initierar och tar ansvar över olika språkliga och innehållsliga aspekter i texten samt hur de utnyttjar de digitala resurserna i den virtuella lärmiljön. Resultaten visar att effektivt utnyttjande av de digitala resurserna och båda partnernas orientering mot såväl innehåll som språklig form gynnar ett kollaborativt skrivande och samarbete.

Nyckelord: andraspråkslärande, samskrivande, tandempedagogik, virtuella lärmiljöer

Tandem language learning involves two students with different first languages cooperating in dyads to learn each other’s languages via interaction. Although tandem learning was originally developed in non-formal contexts, in recent years it has also been implemented in formal educational contexts at different levels. In this study, tandem learning is organised for second national language teaching (Finnish and Swedish) in an upper secondary school context in Finland. The aim of the study is to explore interaction patterns in tandem dyads’ co-writing in a virtual learning environment. The data comprise video and screen recordings of tandem students’ synchronous writing in shared documents and their interaction via video calls. We study the interaction patterns in students’ writing processes by observing how they initiate and take responsibility for different language and content aspects in the text and how they use digital resources in the virtual learning environment. The results reveal that the effective use of digital resources and both partners’ orientation towards both content and language form promote students’ collaborative writing and cooperation.

Keywords: co-writing, second language learning, tandem language learning, virtual learning environments
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon