Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Lärares uppfattningar om responsfokus och responssätt för vuxna nybörjarstuderandes texter i svenska som andraspråk

Teachers’ perceptions of their response to beginners’ written work in Swedish as a second language

Institutionen för svenska språket

I föreliggande studie undersöks lärares uppfattningar om respons på vuxna nybörjarstuderandes skrivna texter i svenska som andraspråk. Studien behandlar uppfattningar om två centrala sidor av respons: 1) vad lärare fokuserar på i sina kommentarer, exempelvis innehåll och grammatik, och 2) hur respons ges, exempelvis genom beröm eller förslag. Studien kombinerar semistrukturerade individuella intervjuer med enkäter med tre erfarna lärare som undervisar på en heldistanskurs i svenska för invandrare (sfi). Studien tillämpar både Likertskala och rangordning. Analysen visar att alla responskategorier värderas som viktiga att uppmärksamma av samtliga lärare på Likertskalan. Det framkommer emellertid tydliga skillnader mellan lärarnas prioriteringar vid rangordning, vilket indikerar att de valt olika sätt att hantera kommunikationsproblem, tidsbrist, kursplanskrav och låg språkbehärskningsnivå hos de studerande i distansundervisning av nybörjarstuderande. Analysen visar också att lärarna prioriterar kommentarer i form av förslag men att det också finns divergerande uppfattningar. Lärarna ger uttryck för att de under responsarbetet vill ta hänsyn till många olika aspekter, ibland samtidigt, men att det inte alltid är lätt att veta vad som ska prioriteras. Dessutom uppmärksammar lärarna i intervjuerna ett spänningsfält mellan vilja och praktik.

Nyckelord: distansundervisning, nybörjare, respons, svenska som andraspråk, uppfattningar

This article reports the findings from a study that investigates how teachers perceive the importance of written feedback to adult beginners who are writing in Swedish as a second language. Teachers’ feedback preferences are analysed in two areas: 1) the focus of feedback, e.g. content and grammar, and 2) the manner of feedback, e.g. praise and suggestions. The methodology is a combination of individual interviews and questionnaires. A total of three experienced teachers in a web-based Swedish course participated. Although there were differences between the teachers, they highly valued all focus categories. The differences may indicate that the teachers chose diverse ways of handling various contingencies in a web-based course for beginners. Concerning the form of feedback, the teachers prioritized suggestions but there was also variation between them with regard to preferences. They were aware of some contextual factors that influenced their practice, demonstrating that a tension exists between teachers’ feedback practice and their preferences.

Keywords: beginners, feedback, second language, teacher perceptions, web-based
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon