Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Flerspråkiga elevers textförståelse och reflektioner kring användning av lässtrategier

Multilingual students’ comprehension and reflections on the use of reading strategies

Göteborgs universitet/Karlstads universitet

Denna artikel utforskar vilka strategier flerspråkiga elever i årskurs 5 tar i bruk för att lösa utmaningar med att läsa och förstå ämnestexter. Dessutom undersöks hur de reflekterar över sin egen läsning och användning av lässtrategier. Studien utgår från enskilda textbaserade intervjusamtal och följer upp en tidigare studie om flerspråkiga elevers läsförståelse. Eleverna i studien har arbetat med lässtrategier inspirerade av Reciprocal Teaching, RT (Palincsar & Brown, 1984). Resultatet visar att eleverna använder fyra strategier för att lösa de förståelseproblem som uppstår: omläsning, användning av bakgrundskunskap, morfologiska ledtrådar samt textuella ledtrådar. Studien visar också att eleverna i olika utsträckning kan karaktäriseras som strategiska läsare med utvecklad metakognitiv förmåga. Flera av dem har svårt att reflektera över sin egen läsförståelse och användning av lässtrategier. Vidare indikerar resultatet att eleverna kan vara så kallade goda läsare utan att kunna redogöra för specifika lässtrategier och tvärtom – de kan känna till lässtrategierna utan att kunna använda dem.

Nyckelord: flerspråkiga elever, läsförståelse, lässtrategier, metakognition, ämnestexter

This article explores which strategies multilingual grade 5 students use to solve challenges in reading and understanding subject-specific texts. In addition, it investigates how the students reflect on their own reading and use of reading strategies. The study is based on individual text-based interviews with students, and follows up a previous study concerning multilingual students’ reading comprehension. The students in the study at hand have been taught reading strategies, inspired by Reciprocal Teaching, RT (Palincsar & Brown, 1984). Results show that the students use four strategies to solve the comprehension problems that arise: rereading, use of background knowledge, morphological clues and textual clues. The study also shows that the students, to a varying extent, can be categorized as strategic readers, with advanced metacognitive ability. Many of them have difficulties reflecting on their own reading comprehension and their own use of reading strategies. Furthermore, results indicate that students can be so-called ‘good readers’ without being able to explain specific reading strategies, and vice-versa – they can know reading strategies without being able to use them.

Keywords: multilingual students, reading comprehension, reading strategies, metacognition, subject-specific texts
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon