Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Talrytmens sociala betydelse i det senmoderna Stockholm

Vokaldurationskontrast som ett indexikalt drag

Doktorand, Department of Linguistics, Queen Mary, University of London

Ett prosodiskt fenomen som ofta förekommer i kontaktvarieteter är en minimerad durationskontrast mellan vokaler i två på varandra följande stavelser. Denna studie visar att detta också kan vara fallet i den stockholmsvarietet som kallas för ortenspråk (även känd som rinkebysvenska).

Studien består av en sociofonetisk analys av åtta språkprov, vilka också bedömdes av lyssnare (n=27) som gav uttryck för sina slutsatser om talarnas hemort (”svenskt” eller ”multietniskt” område) och statusmässiga affektiva egenskaper (”grov”, ”neutral” eller ”fin”) med hjälp av Likertskalor och skriftliga kommentarer. Språkproven togs ur inspelningar av åtta män från Stockholms multietniska arbetarklass som per telefon bokade bord på en exklusiv restaurang.

Av samtliga lingvistiska variabler i språkproven visade sig vokaldurationskontrasten vara den mest statistiskt signifikanta för att förutspå lyssnarnas bedömningar. Således dras slutsatsen att talrytm, definierad som vokaldurationskontrasten mellan stavelser mätt genom det normaliserade parvisa variabilitetsindexet för vokaler (eng. the normalized pairwise variability index of vowels, nPVI-V; Low, Grabe & Nolan, 2000), är ett språkdrag med en rik social betydelse inom domänerna etnicitet och status (åtminstone för manliga talare).

Studiens huvudsakliga bidrag är identifieringen av det specifika språkdrag som förmodligen ligger bakom attributen ”stötig” och ”staccato”, som forskare i över 25 år tillskrivit denna varietet. När man granskar resultaten inom ramen för Eckerts (2008) förslag att ”ideologiska kopplingar” kan bidra till språkförändring, pekar studien mot en möjlig pågående förändring i stockholmskan.

Nyckelord: rinkebysvenska, förortssvenska, tvåspråkighet, indexikalitet, talrytm

The study’s primary contribution is pinpointing the specific feature that probably lies behind the attributes ”jerky” and ”staccato”, which researchers have ascribed to the variety of study for over 25 years. Moreso, the results point toward a potential ongoing change in Stockholm Swedish when examined within the framework of Eckert’s (2008) proposal that ”ideological connections” can contribute to language change.

Keywords: multiethnolect, contemporary urban vernaculars, nPVI, speech rhythm
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon