Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samtal om lärobokstext på två språk

Textsamtalets stöttande funktion för spansk-svensktalande ungdomar med och utan uppfattade läshinder
Textbook talk in two languages. The scaffolding function of text talk for Spanish-Swedish speaking adolescents with and without perceived reading difficulties
Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik

I denna studie undersöker vi hur spansk-svensktalande högstadieelever agerar i textsamtal kring samhällsorienterande lärobokstext. Med utgångspunkt i textrörlighetsbegreppet analyseras elevernas uttryck av textrörlighet kvalitativt på såväl spanska som på svenska. Artikeln baseras på data från tjugo spansk-svensktalande högstadieungdomar, där hälften av eleverna hade någon form av läs- och skrivsvårighet enligt deras lärares bedömningar. Resultaten visar att eleverna överlag manifesterar liknande grad av textrörlighet på sina båda språk, oavsett genrevariation, vilket indikerar ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan språken, även om det också fanns undantag från detta mönster. Jämförelser mellan grupperna visar att eleverna med uppfattade läshinder uttryckte en lägre grad av textrörlighet, även om alla uttryckte textrörlighet i någon grad, både på spanska och på svenska. Det «flerspråkiga textsamtalets» stöttande potential och funktion som didaktiskt redskap lyfts och diskuteras i förhållande till flerspråkiga elever, med och utan uppfattade läshinder.

Nyckelord: bilitteracitet, interdependens, läsförståelse, läs- och skrivsvårigheter, textrörlighet

In this paper we investigate how Spanish-Swedish speaking secondary school students perform in text talk on the topic of a social science textbook. Using the concept of ʻtextual mobility’ (Swedish: textrörlighet), expressions of textual mobility are analyzed qualitatively in both Spanish and Swedish. The paper is based on data from twenty Spanish-Swedish speaking secondary school students, of whom half were perceived by their teachers to have some form of reading disability. The results show that the students in general displayed similar degrees of textual mobility in both of their languages, regardless of genre variation. This indicates language interdependence, although there were also exceptions to this pattern. Group comparisons show that the students with perceived reading difficulties expressed textual mobility to a lesser extent, although all students expressed some degree of textual mobility, in both Spanish and Swedish. The «multilingual text talk» and its scaffolding potential, as well as its function as a didactic tool, is highlighted and discussed in relation to multilingual students, with and without perceived reading difficulties.

Key words: biliteracy, interdependence, reading comprehension, reading and writing difficulties, textual mobility
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon