Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Om andraspråksperspektiv i Skolinspektionens granskningar av undervisning för nyanlända elever och andra andraspråkselever

On second language perspectives into the School Inspectorate’s reviews of education for newly-arrived pupils and other second language learners
Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik

I denna artikel analyseras antaganden om andraspråksutveckling i tre av Skolinspektionens granskningar av undervisning för nyanlända elever och andraspråkselever i Sverige. Genom närläsning och med begreppen intertextualitet och rekontextualisering analyseras vilken sammantagen bild som skapas i texterna av andraspråksutveckling, faktorer av betydelse för nyanlända elevers och flerspråkiga elevers skolframgång, gynnsam undervisning och av skolors och lärares arbete. Studien finner variation rörande i vad mån aspekter av andraspråksutveckling beaktas samt i vilken utsträckning och för vilka syften andraspråksforskning används. I en av Skolinspektionens granskningar beaktas andraspråksutveckling och dess förutsättningar i begränsad utsträckning, vilket påverkar vilken bild som ges av skolors och lärares arbete och förutsättningar, samt vilka former för undervisning och stöttning som förespråkas. Frågor rörande andraspråkselevers utbildning skulle i högre grad kunna föras tillbaka till den nationella myndighetsnivån för övergripande lösningar än vad som görs i granskningarna.

Nyckelord: policy och flerspråkighet, myndighetsgranskningar, undervisning för andraspråkselever

The paper analyzes assumptions on second language development in three reviews by the Swedish Schools Inspectorate of education for newly arrived students and second language students. Through close reading and the concepts of intertextuality and recontextualization, the paper analyzes the picture conveyed of second language development, factors of importance for educational success, favorable teaching and of the work conducted by schools and teachers. The study finds variations in the extent to which aspects of second language development are considered, and the extent to which second language research is used. In one of the reviews, second language development and its conditions are considered only to a limited extent, and therefore the representation given by the Schools Inspectorate of the work and conditions of schools and teachers, as well as the kind of education and scaffolding recommended, is influenced accordingly. To a greater extent than is the case in the reviews, questions regarding second language students’ education could be brought back to the national authorities, for comprehensive solutions.

Key words: policy and multilingualism, supervisions by governmental authorities, education for second language students.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon