Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Arbete med identitetstexter. Flerspråkigt skrivande för identitetsförhandling och engagemang

Identity texts – Multilingual writing for negotiation of identities and engagement
Högskolan Dalarna

I tillämpad lingvistik och kritisk teori har identitet blivit ett viktigt teoretiskt och analytiskt begrepp. Arbete med flerspråkiga identitetstexter har utvecklats i Kanada av lärare och forskare i samverkan för att skapa möjligheter för elevers identitetsutveckling akademiskt, intellektuellt och personligt. Fokus i denna artikel är på engagemang och förhandling av identiteter bland elever. Resultat presenteras från ett etnografiskt inspirerat aktionsforskningsprojekt där elever i år fyra inspirerades att använda sina varierade språkliga resurser. Genom deltagande observation och intervjuer skapades material i projektet. Elevers tal om hur de navigerar i flerspråkiga sammanhang utanför skolan och om hur de försöker utvidga sin lingvistiska repertoar genom att lära av varandra utmanar traditionella uppfattningar om modersmål och hemland. Arbetet med identitetstexter synliggjorde elevernas varierade och komplexa språkliga resurser medan tillfällen till identitetsförhandling erbjöds, vilket skapade utrymme för växlande av roller och för diskussioner om känslor i relation till språk. Projektet visade att förändringar i klassrumspraktiker genom att inkludera olika språk ställer stora krav på lärare, på utveckling av samarbetsformer med modersmålslärare, på studiehandledare på modersmål på föräldrar, och på organisatoriskt stöd. Det flerspråkiga skrivandet ökade elevernas engagemang samtidigt som det ökade den språkliga medvetenheten hos elever och lärare.

Nyckelord: flerspråkigt skrivande, identitet, engagemang, identitetstexter, identitetsförhandling

In applied linguistics and critical theory, identity has become an important theoretical and analytical concept. Work on multilingual identity texts has been developed in Canada by cooperation between teachers and researchers in order to to create opportunities for students’ academic, intellectual and personal identity development. The focus in the article is on student engagement and negotiation of identities. Results are presented from an ethnographically-inspired action research where students in grade four were inspired to use their multiple language resources. Material was created during the project through participant observation and interviews. Students’ talk of how they navigate multilingual environments outside school, and of how they try to extend their linguistic repertoire by learning from each other, challenge traditional views of mother tongue and home country. The work with identity texts made students’ varied and complex linguistic resources visible, while opportunities to negotiate identities were offered, creating space for changing roles and for discussions about emotions related to language. The project showed that changes in classroom practices, by including different languages, put high demands on teachers, on development of the cooperation with mother tongue teachers, on study guidance assistants in the mother tongue, on parents, and on organizational support. The multilingual writing increased students’ engagement while also increasing linguistic awareness among students and teachers.

Key words: multilingual writing, identity, engagement, identity texts, negotiation of identities
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon