Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Call for papers:
Redaksjonen planlegger et særnummer på bakgrunn av konferansen NordAnd 14 og mottar innsendte abstracts på maksimum 500 ord. Deadline for innsending er 1. oktober 2019. Abstracts sendes til et av medlemmene i redaksjonen: Mikko KuronenIngvild Nistov, Julia Prentice eller Martha Sif Karrebæk.

 

Nordand – Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning ble etablert i 2006. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser innen fagfeltet Nordens språk som andrespråk.

Tidsskriftet har som mål å være det internasjonalt ledende tidsskriftet på sitt fagfelt. Det tar for seg studier av tilegnelse av de nordiske språkene som andre- eller fremmedspråk, og to- eller flerspråklighet innen det nordiske området. Vinklingen kan være lingvistisk, psykolingvistisk, sosiolingvistisk, språkpedagogisk, fagdidaktisk eller språkpolitisk.

Nordands målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.

Tidsskriftet utgir artikler hovedsakelig på dansk, norsk og svensk, men utgir unntaksvis også engelske artikler.

Nordand utgis av Universitetsforlaget og i samarbeid med Nordic Network for Second Language Research, representert ved tidsskriftets redaksjon.

Kvalitetsvurdering

Alle forskningsartikler som anses aktuelle å publisere i tidsskriftet vurderes av minst to fagfeller uten bindinger til forfatteren. Verken forfatteren eller fagfeltene får opplyst hverandres identitet i vurderingsprossen. Endelig antakelse eller refusjon av en artikkel gjøres av tidsskriftets ansvarlige redaktør.

Indeksering

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2 i Finlands Publikationsforum. Det er godkjent på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige) og i det danske Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark).

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Ansvarlige redaktører
Martha Sif Karrebæk, lektor, Københavns Universitet
Mikko Kuronen, universitetslektor, Jyväskylä Universitet
Ingvild Nistov, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
Julia Prentice, universitetslektor, Göteborgs universitet

Redaksjonssekretær
Aud Aasen

Redaksjonsråd
Juni Arnfast, lektor, Københavns Universitet
Audur Hauksdóttir, professor, Háskóli Íslands
Sinikka Lahtinen, professor, University of Turku
Anna Flyman Mattson, universitetslektor, Lunds universitet
Kari Tenfjord, professor, Universitetet i Bergen

Kontakt
E-post: martha@hum.ku.dk
NORDAND er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på www.idunn.no.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 
Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning publiserer vitenskapelige artikler av høy faglig kvalitet relevante for det å lære, det å bruke eller det å undervise i ett av de nordiske språkene som andrespråk eller som fremmedspråk, samt for spørsmål som omhandler flerspråklighet i den nordiske konteksten.

Tidsskriftet henvender seg til forskere, men også til andre med interesse for ny kunnskap om det å lære språk og om flerspråklighet. Artiklene kan være empiriske, teoretiske eller de kan gi oversikt over forskning og forskningsprosjekter. De kan belyse lingvistiske, psykolingvistiske, sosiolingvistiske, kognitive, sosiokulturelle, språkpedagogiske, språkpolitiske eller fagdidaktiske problemstillinger, og de vil kunne belyse andrespråksbeherskelse eller andrespråksbruk som del av en flerspråklig utvikling. «Andrespråk» inkluderer også forskning om de nordiske språkene som fremmedspråk, slik språkene for eksempel læres ved de mange universitetene rundt omkring i verden med tilbud om studier i nordiske språk.

Kun manuskripter som følger angitt format og innhold vil bli vurdert.

Tidsskriftet tar imot artikler på dansk, norsk eller svensk. Hvis forfatter(e) ikke behersker dansk, norsk eller svensk, kan det i en begrenset utstrekning også tas imot artikler på engelsk.

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Alle manuskripter sendes på epost til Martha Sif Karrebæk, martha@hum.ku.dk.

Krav til manuskriptene

Artikler skal ikke overgå 50 000 tegn (inkludert mellomrom). Dette inkluderer noter og referanser.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel og forfatternavn
 • Sammendrag (inntil 200 ord)
 • 3–5 nøkkelord
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
 • Når artikkelen er skrevet på et skandinavisk språk, skal det også skrives et engelsk sammendrag (inntil 200 ord), engelsk tittel og 3–5 engelske nøkkelord
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller (en på hver side)
 • Forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse
 • Korte biografiske opplysninger om forfatter(e)
Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel. Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer.

Noter skal organiseres som sluttnoter, med bruk av et ordinært noteprogram.

Sitat i teksten

Hvis du skriver britisk engelsk, bruk enkle anførselstegn. Bruk doble anførselstegn ved sitering innenfor et sitat. Hvis du skriver amerikansk engelsk, bruk doble anførselstegn. Bruk enkle anførselstegn ved sitat innenfor et sitat. Ved sitat fra en eksisterende tekst på språk som forventes forstått, bruk originalteksten og gi en oversettelse i en sluttnote. Bruk en utgitt oversettelse dersom en slik eksisterer. I tilfelle et verk ikke er blitt oversatt tidligere, bidra med din egen oversettelse og noter dette (f. eks. Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse).

Noter

Noter skal være i form av sluttnoter (ikke fotnoter).

Illustrasjoner/grafer/diagram

Dersom manuskriptet inneholder illustrasjoner, figurer eller liknende, skal disse lastes opp som separate filer ved innsending. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1]. Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. 

Referansesystem

Tidsskriftet bruker APA6 referansestil. APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson, 2006).

Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres: Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten i APA6 referansestil. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk). 

Eksempel på referanseliste i APA-stil 
 • Long, M. (1990). Maturational constraints on language development. Studies in Second Language Acquisition, 12, 251–285. 
 • Köpke, B. & Schmid, M. (2004). Language attrition: The next phase. I M. Schmid, B. Köpke, M. Keijzer & L. Weilemar. (red.), First language attrition: Interdisciplinary perspectives on methodological issues (ss. 1–43). Amsterdam: John Benjamins.
 • Dörnyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/ .

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Etter innsending

Artikler som sendes inn til tidsskriftet, vurderes av redaksjonen og av minst to uavhengige anonyme fagfellebedømmere (referees/peer-reviewers). Tidsskriftet har avtale med et stort antall aktive nordiske andrespråksforskere med minimum doktorgradskompetanse eller tilsvarende innenfor fagområdet.

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskriptet skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Merk: Å vurdere en artikkel for publisering i et refereetidsskrift krever innsats fra mange personer. Derfor må redaksjonen være trygg på at de som sender inn manus til vurdering, virkelig ønsker å publisere i tidsskriftet. Det vil si at man ikke samtidig kan sende manuset inn til bedømning til andre tidsskrifter.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta ferdig pdf-fil av artikkelen etter at artikkelen er publisert.

Innlevering av manus

Alle manuskripter sendes på epost til Martha Sif Karrebæk, martha@hum.ku.dk.
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon