Jouni Jarvinen & Emma Hakala (red.)

Energy Security and Environment in the Western Balkans

Helsingfors: University of Helsinki, Aleksanteri Institute 2012, 206 sidor. ISBN 9789521081446

Rubriken talar om att det är en komplex samling artiklar som bildar denna antologi. Innehållet kan bättre beskrivas med rubriken Energy, Environment and Security in the Western Balkans, eftersom den också behandlar frågan »Environmental Security» som en del av ett allmänt säkerhetsbegrepp.

En återkommande tanke i texterna är miljöproblemens dubbla roll: Miljöförstöring kan vara en orsak till människors lidande och till konflikter mellan grupper och länder. Men samma miljöproblem kan också vara en orsak till att människor organiserar sig och stärker det civila samhället i demokratisk anda och till att grupper och länder förmår sig att samarbeta för att lösa gemensamma problem. Detta är den förhoppning som väcks när man läser.

För länder i regionen med ambitioner att bli delar av den Europeiska Unionen visar sig förberedelserna för uppfyllandet av EUs miljölagstiftning bli en anledning till samarbete kring miljöfrågor. Möjligen kan man fundera på om det i det sammanhanget är anpassningsproblemen eller miljöproblemen som är den verkliga inspirationskällan.

Kapitlet om organiserad miljöbrottslighet och statsförvaltningens integritet visar att möjligheterna till stora ekonomiska vinster i samband med miljöbrott också kan leda till korruption. Korruptionen förklaras med att myndigheterna inte är tvungna att ingripa därför att miljöbrottsligheten inte har några offer. Denna förklaring är en förenkling. Offren finns, men de kan vara svåra att identifiera. Dessutom, som framgår på ett annat ställe, finns offren i allmänhet bland de ekonomiskt och politiskt svagaste i samhället.

Den som är intresserad av miljöproblemen i regionen hittar kapitel som behandlar illegal hantering av farligt avfall, hur en ansvarslös hantering av vanligt avfall resulterar i okontrollerade soptippar, luftföroreningsproblem och ett kapitel om riskerna för att regionen ger terrorister kärn-, radiologiska eller biologiska vapen. Det sistnämnda kapitlet är i vissa delar kanske naivt, men det är ändå viktigt att tydligt behandla sådana frågor för att undvika risker. Den dominerande attityden till terroristers möjligheter i flera länder tycks vara att om man inte uppmärksammar riskerna så försvinner de.

Ett annat kapitel handlar om hur NATO under det senaste Balkankriget använde projektiler som spred miljöförstörande utarmat uran i Serbien. Miljöförstörande vapen fortsätter, liksom minor, att orsaka skada när kriget är slut. Det gör fred svårare att etablera. Detta, i sin tur, betyder att det är kontroversiell verksamhet att utforska och beskriva konsekvenserna av dessa vapens kvardröjande verkan. Frågorna om utarmat uran omnämns just som kontroversiellt, och det kapitel som explicit handlar om dessa frågor är relativt kort och placerat sist i denna antologi.

Balkans geopolitiska position mellan Ryssland och EU beskrivs på olika sätt. I ett kapitel görs en historisk jämförelse av Finland och Serbiens relationer i detta politiska kraftfält. Det är ett delvis klargörande kapitel som också innehåller grafiska illustrationer av Norges, Ukrainas, Vitrysslands och Georgiens relationer till Ryssland som öppnar för varierande tolkningar. Begreppsbildningen under det kalla kriget kring »finlandisering» och »ryssifiering» beskrivs på ett intellektuellt underhållande sätt. Jag undrar ändå om det bara är varje finsk person som förstår det absurda i frågan om Finland ryssifierades. Eller, kan även en svensk förstå denna absurditet?

Nu, när det kalla kriget bara är ett minne från förra årtusendet, är Finlands, Serbiens och några andra länder inte bara i ett spänningsfält utan ligger i ett flöde av olja och gas från Ryssland till Västeuropa. Olika länder har använt sitt läge för att i olika grad ge plats åt flödet. I ett kapitel vars titel kanske kan översättas »Den rysk-serbiska energi-omfamningens etik» beskrivs Serbiens roll i ett komplicerat relationsdrama där också Turkiet, Tyskland, EU och NATO spelar roller, och gasledningen South Stream utgör den ekonomiska lockelsen.

Även om denna antologi kan beskrivas som varierande i ämnen, perspektiv och stil så är det en i huvudsak intressant, läsvärd och bitvis underhållande skrift. Flera av de serbiska bidragen framstår som bra, tillgängliga beskrivningar av problemområden som det är svårt att finna på annat håll. Några kapitel belastas av en besvärande ambition att teoretisera och referera. Men det jag önskar att man hade fått, eller tagit sig för att göra är att gå vidare från det beskrivande och analyserande till det förutsägande, det förutseende och till det konstruktiva.

För det är ju just möjligheten att organisera samarbete för att minska eller lösa dessa energi- och miljöproblem som var den förhoppning som väcks i antologin av ett par författare.