Bengt Jangfeldt

Raoul Wallenberg. En biografi

Stockholm: Wahlström og Widstrand 2012, 560 sider. ISBN 9789146220985

I 2012 var det hundre år siden den svenske forretningsmannen og diplomaten Raoul Wallenberg ble født. Wallenberg ble verdenskjent etter forrige verdenskrig for sin innsats i arbeidet med å forhindre at ungarske jøder ble deportert til nazistenes utryddelsesleire i krigens siste år. Wallenberg var akkreditert ved den svenske ambassaden i Ungarn som legasjonssekretær, men var engasjert av det amerikanske War Refugee Board i samarbeid med jødiske organisasjoner for å bistå med humanitært arbeid blant Ungarns jøder, og ikke minst for å utstyre så mange som mulig av disse med svenske beskyttelsespass. Takket være en usedvanlig driftighet og et beundringsverdig mot lyktes det Wallenberg og hans organisasjon å redde tusenvis av jøder fra den sikre død.

Det er med andre ord ikke spesielt merkelig at Wallenbergs navn fortsatt hedres 100 år etter hans fødsel og nesten 70 år etter hans heltemodige handlinger i Ungarn. Det er likevel ikke til å unngå at en slik jubileumsmarkering blir nok en etappe i mytebyggingen rundt Wallenberg, ikke minst fordi mye fortsatt er uklart rundt Wallenbergs endelikt. Wallenberg forsvant under uklare omstendigheter etter at den Røde Armé hadde invadert Ungarn i januar 1945, og døde trolig i 1947 i sovjetisk fangenskap. Wallenbergs forsvinning sammen med de sovjetiske myndighetenes manglende vilje (eller evne) til å kaste lys over hva som hadde hendt med ham, ble ett av etterkrigstidens store nasjonale traumer i svensk offentlighet.

I og med at noen heder aldri kom Wallenberg selv til gode, var det et spesielt jubileum som ble markert i fjor, hvor selv president Obama mintes Wallenberg i en videooverført hilsen fra Det hvite hus til de mange markeringene både i Sverige, USA og Israel. Et gledelig bidrag blant festtaler, avdukninger og ambassademottagelser er i så måte Bengt Jangfeldts biografi over Wallenberg. Jangfeldt skriver i den klassiske biografigenren som følger hovedpersonen fra fødsel gjennom oppvekst, utdannings- og yrkeskarriere og til endelikt. I Wallenbergs tilfelle tar det siste naturligvis opp en betydelig andel av biografien, og Jangfeldt gir en ryddig og troverdig fremstilling av Wallenbergs siste år, uten å fortape seg i detaljer og etterkrigsårenes omfattende offentlige samtale om Wallenbergs forsvinning. Selve innsatsen i Budapest er også minutiøst, men ikke kjedelig fremstilt.

Hva som kanskje er mindre naturlig, er å vie så mye som over to hundre sider, eller nesten halvparten av boken, til Wallenbergs oppvekst, utdanning og tidlige yrkeskarriere. Dette er jo et kjent grep fra politiker- og forfatterbiografier, men er det virkelig behov for dette i en bok om en mann som muligens aldri ville blitt kjent utenfor Sveriges affärsvärld hadde det ikke vært for at omstendighetene bragte ham i sentrum for en av verdenskrigens mest dramatiske redningsoperasjoner? Wallenberg var ingen tenker, politiker eller statsmann, og som Jangfeldt viser, lyktes han ikke engang særskilt godt i forretningslivet.

Det eneste som kunne fordre en slik grundig fremstilling av Wallenbergs liv frem til oppdraget i Ungarn måtte være det at forfatteren mener det var noe i Wallenbergs fortid som fikk ham til å gå inn med livet som innsats i sitt arbeid ved den svenske legasjonen i Budapest i 1944--–45. En slik antagelse kan det selvsagt være mye i, men lykkes egentlig Jangfeldt i å identifisere dette «noe» som skulle tilsi at Wallenberg opptrådte slik han gjorde og som rettferdiggjør valget av fremstillingsform? Svaret på dette er ikke et ubetinget ja. Jangfeldt tegner et fint bilde av en ung svensk overklassemanns kosmopolittiske oppvekst i mellomkrigstiden, og leseren får god innsikt i livet i Wallenberg-familien. Forfatteren finner iblant spor som kan peke fremover mot Wallenbergs handlinger i 1944, men dette er spredte kommentarer som ikke bidrar til å tegne noe helhetlig bilde av hva som var Wallenbergs verdigrunnlag, politiske eller ideologiske overbevisninger.

Hva som imidlertid kommer klart frem er farfaren Gustav Wallenbergs sterke innflytelse over sønnesønnen. Siden Raouls kjødelig far døde kort tid etter sønnens fødsel, fungerte farfaren som oppdragende farsfigur, riktignok oftest kun i brevform siden de to kun sjelden befant seg i samme land. Dette har imidlertid kommet biografen til gode, ved at det finnes et omfattende brevmateriale mellom de to, og farfarens avgjørende innflytelse på Raoul fremstår som ubestridelig. Men noen ganger er det vanskelig å se i hvilken grad Raoul faktisk delte farfarens idealer om nøkternhet, flittighet og sans for forretninger, eller om det heller dreide seg om blind lojalitet til en farfar han både fryktet og satte svært høyt. Forfatteren har i det hele tatt vansker med å komme nært på Raoul og hans egne tanker, overbevisninger og følelsesliv. Vi får vite lite om nære vennskap, kjærlighetsliv og temperament. Det er vanskelig å se hvordan Wallenberg eventuelt skilte seg fra andre svenske overklassegutter av sin generasjon. Kanskje er det heller ikke mulig å finne noe slikt i Wallenbergs livshistorie, og at Wallenbergs heltemodige handlinger i Ungarn heller kan forstås som en slags speilbilde av Hannah Arendts idé om ondskapens banalitet. Kanskje gjorde Wallenberg simpelthen det mange andre rettskafne mennesker også ville gjort i en tilsvarende situasjon. I såfall er Jangfeldts store vektlegging av familie, oppvekst og utdanning ikke helt enkel å forstå. Uansett var Wallenberg utvilsomt rett person til rett tid, og som Jangfeldt viser, var det neppe helt tilfeldig at det var Raoul Wallenberg som ble plukket ut til oppdraget.

Boken er rikt illustrert og fremstår visuelt sett som vellykket. Her er både slektstavler og karter som hjelper leseren frem i myldret av Wallenberg-ere og madjarske steds- og gatenavn. Et overraskende effektivt grep fra forlagets side har også vært å sette lengre sitater i en font som imiterer datidens skrivemaskinskrift. Til tross for et kanskje i overkant langtrukkent parti om Wallenbergs oppvekst, er biografien høyst lesverdig og velskrevet.