From Soviet Plans to Russian Reality

Iikka Korhonen & Laura Solanko (red.)

Helsingfors: WSOYpro Oy 2011

123 sidor. ISBN 9789510379516

Recenserad av Susanne Oxenstierna [fil.dr. i nationalekonomi, FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm]

Boken From Soviet Plans to Russian Reality är en festskrift till Pekka Sutela som sedan över 30 år tillbaka är en etablerad nationalekonom inom sovjet- och rysslandsforskningen. Sutela skrev sin avhandling om sovjetiskt ekonomiskt tänkande och dess betydelse för ekonomiska reformer och tillhör dem som förstod och kände alla värda att känna bland de sovjetiska ekonomerna. På den tiden var Centrala ekonomisk-matematiska institutet (TsEMI) en träffpunkt för sovjetiska och västliga nationalekonomer. Här fanns Nikolaj Petrakov, en naturlig kontakt för teoretiskt sinnade kollegor, och här fanns Jevgenij Jasin, som tålmodigt tog emot mig, Sutela och andra i en strid ström av frågvisa besökare intresserade av sovjetekonomins alla gåtor (Jasin blev sedermera aktiv i utarbetandet av de ekonomiska reformprogrammen och ekonomiminister under en period under 1990-talet). Sutela fortsatte att utveckla sina ryska kontakter efter Sovjetunionens fall 1991 och byggde upp BOFIT, Finlands Banks Institute for Economies in Transition som satt Finland på kartan vad gäller högklassig forskning om transitionsekonomierna.

Redaktörerna och BOFIT-medarbetarna Iikka Korhonen (Sutelas efterträdare som institutets chef) och Laura Solanko har fått ihop en imponerande grupp forskare som bidragit till festskriften: Padma Desai, Anders Åslund, Vladimir Mau, Masaaki Kuboniwa, Clifford Gaddy, Barry Ickes, Steven Rosefielde och Jouko Rautava förutom Korhonen själv. Boken i sin helhet exemplifierar viktiga problem och frågeställningar i den ryska ekonomin under transitionen. Samtliga bidrag är intressanta och välskrivna, även om jag här bara kommer att omnämna ett fåtal.

Anders Åslund har valt att analysera en av de mest omtalade ekonomiska händelserna i Ryssland under 1990-talet, den ekonomiska krisen 1998. Som alltid är det spännande att läsa mer eftertänksamma analyser av dramatiska händelser som man själv varit med om efter att dammet lagt sig. Bidraget har något av slutgiltig analys över sig, och det reder också ut en del missförstånd angående IMF:s roll i Rysslands kris. Åslund visar att krisen i sig gav Ryssland den skjuts framåt som behövdes för att reformer som fastnat skulle bli av och att marknadsekonomin, tvärtemot vad många trodde under krisen, konsoliderades efter detta.

Padma Desais bidrag »Russia: From Financial Crisis to Prospects for Economic Recovery and Diversification» talar om den pågående ekonomiska krisen som startade 2008 och är som Desais alla arbeten mycket gediget och läsvärt. Det amerikanska perspektivet på hur »reset»-processen kan hjälpa Ryssland lägger en annan synvinkel på utvecklingen än EU-perspektivet som vi är vana vid.

Maasaki Kuboniwa bidrar med kapitlet »Russian Growth Path in Light of Production Function Estimation Using Quarterly Data» som med hjälp av kvartalsdata (istället för årsdata) och produktionsfunktionsanalys visar att total faktorproduktivitet, det vill säga effektivisering, bidrog med över hälften av den ryska ekonomins tillväxt 1999–2008, ett resultat som väger tungt mot argument om att det endast skulle vara oljepriset som fått ekonomin att växa.

I »Putin’s Protection Racket» utvecklar Clifford Gaddy och Barry Ickes (kanske mest kända från boken Russia’s Virtual Economy, 2002) delar av sin »rent addiction–rent management»-teori som erbjuder en möjlig rationell förklaring till Rysslands politiska ekonomi. Författarnas kombination av hög kompetens på Ryssland och hög kompetens i nationalekonomisk teori resulterar i ett mycket underhållande kapitel.

Med tanke på Sutelas rika kontaktnät i Ryssland är det lite märkligt att endast ett bidrag i festskriften är skriven av en rysk ekonom. Detta bidrag är dock desto bättre och reflekterar fördelen med en institutionell ansats när komplexa ekonomiska processer i Ryssland ska förklaras. Bidraget är skrivet av Vladimir Mau, rektor vid Presidentakademin (Akademija narodnogo chosjajstva pri prezidente RF). Mau är tillsammans med Jasin en av ledarna för de 21 expertgrupper som under 2011 tar fram en ny ekonomisk strategi för Ryssland. Hans kapitel »The State and Creation of a Market Economy in Russia» analyserar statens roll i övergången från industrialism till postindustrialism som i Rysslands fall sammanfaller med transitionen från kommando- till marknadsekonomi. Grundläggande är att skapa institutioner som får ekonomin att fungera och Mau går systematiskt igenom de olika institutioner som skapats i Ryssland och deras relativa funktionalitet.

Mau avslutar med att diskutera de utvecklingsvägar som föreslagits i Rysslands ekonomiska program från 2008 (Ryssland 2020). Han understryker att programmets tre scenarier inte ska ses som varandra uteslutande utan att man nog först måste satsa på energisektorn och energiexport för att därefter komma vidare i en mer modern innovativ ekonomi. Mau uttrycker sig mycket diplomatiskt när han diskuterar olika institutionella alternativ, men i min läsning menar han att för att utvecklingen inte ska stagnera är det viktigt att moderniseringen baseras på »institutioner för en modern marknadsdemokrati», och inte på en »dirigistisk ideologi».

From Soviet Plans to Russian Reality har ett varierat innehåll där var och en som är intresserad av rysk ekonomisk utveckling kan hitta något intressant och läsvärt. Boken känns också aktuell för den pågående ekonomiska utvecklingen i Ryssland.