Polen i historien

Peter Johnsson

Stockholm: Carlsson Bokförlag 2009

599 sider. ISBN 9789173312660

Dette er en udvidet udgave af forfatterens tidligere bog Polen i Europa (2005). I den nye udgave er der indføjet et helt nyt kapitel om Polens ældste historie, mens flere andre kapitler er udvidet på basis af ny, hovedsageligt polsk, forskning. Statistiske informationer er opdateret og beskrivelsen af den politiske og økonomiske udvikling er ført frem til 2009.

Bogen er velskreven og henvender sig til et bredt interesseret publikum, som præsenteres for en levende og engageret skildring af Polens historie. Peter Johnsson er historiker og journalist, og har gennem tredive år været bosat i Warszawa og rapporteret derfra for nordiske medier. Forfatterens store kendskab til polske for-

hold kan der ikke herske nogen tvivl om og bogens særlige styrke er, at der ofres forholdsvis meget plads på det moderne Polens udvikling og landets vej ind i den Europæiske Union. Kapitlerne om Polens nye middelklasse, landbrugets forvandling eller polakkernes ambivalente forhold til den katolske kirke er velegnede til undervisningsbrug, hvor de ikke mindst vil kunne fungere som glimrende diskussionsoplæg.

Bogen falder i fire dele: »Polens Europa – Europas Polen«, »Det historiska arvet«, »Det moderna Polens framväxt« og »Polen i Europeiska Unionen«. Første del, »Polens Europa – Europas Polen«, introducerer et af bogens ledemotiver, hvor vi skiftevis stilles over for Polens forestillinger om Europa og Vesteuropas forestillinger om Polen gennem tiderne. Samtidig indføres et andet fokusområde: de ofte stormfulde opgør med egen historie, den polske offentlighed har taget efter 1989, ifølge forfatteren i en søgen efter et mere sandfærdigt og mindre myteomspundet billede af fortiden.

»Det historiska arvet« strækker sig over 350 sider og giver et billede af Polens historie fra de tidligste tider og frem til kommunismens fald. Især afsnittet om Polens meget omdiskuterede ældste historie er vellykket. Her præsenteres læseren for en række arkæologiske fund, der menes at kaste nyt lys over vikingernes tilstedeværelse og deres evt. andel i den polske stats dannelse. Forfatterens formidlingsevner kommer også til deres ret i en række kortfattede, men informative kapitler om adelsrepublikkens opblomstring og forfald, samt det delte Polen 1795–1918. Særlig opmærksomhed vies de polske Vasa-konger og de polsk-svenske kriges forløb og efterfølgende udlægning i de to lande. Det lykkes at formidle et sammensat billede, samtidig med at der bevares fokus på de store linjer. Afsnittet om den anden republik 1918–39, der konsekvent skildres som et politisk, socialt og etnisk splittet land, fokuserer ikke blot på den politiske og økonomiske situation, men også på Polens udenrigspolitiske isolation – et perspektiv, der siden benyttes af forfatteren til at sætte den nutidige udvikling i et særligt lys. Herefter følger afsnit om anden verdenskrig og det kommunistiske Polen, der afsluttes med en beretning om, hvordan dialogen mellem Solidaritet og de kommunistiske magthavere blev startskuddet til den store østeuropæiske omvæltning i 1989.

Den mere eller mindre kronologiske fremgangsmåde brydes derefter for at sætte fokus på tre udvalgte emner: de polske jøders historie, pave Johannes Paul II og Polens kultur. Emnerne, ikke mindst den multietniske kulturarv og katolicismen, er velvalgt,

også med henblik på hvad der vækker publikums interesse. Men emnernes potentiale udnyttes ikke altid fuldt ud. Kapitlet om de polske jøder giver for eksempel en fyldestgørende beskrivelse af den ældre del af historien, men især skildringen af tiden efter anden verdenskrig kunne udbygges. Der byder sig her en uudnyttet mulighed for at samle op omkring nogle af de temaer, der har en central placering i bogen, såsom de polske opgør med fortiden og deres betydning for udformningen af en demokratisk diskurs, men også de mange forandringer i den offentlige sfære efter 1989, nye former for identitetsdannelse og -udfoldelse, den nationale (og europæiske) arvs definition og rolle m.m. Man kunne med fordel have inddraget Michael Steinlaufs hovedværk Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust (1997) eller Ruth Grubers tankevækkende Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe (2002). For en skandinavisk læser kunne oplysninger om den nært forestående åbning af et moderne (finsk tegnet) polsk-jødisk museum i Warszawa eller den velbesøgte festival for jødisk kultur i Krakow også opleves som vedkommende.

Et andet problem kommer til udtryk i kapitlet »Om Polens kultur«, der i høj grad består af korte notitser om udvalgte kunstnere. Den del af kulturskildringen, der fungerer bedst i bogen, er flettet ind i de historiske kapitler. Renæssancen eller barokkens betydning fremhæves dér på relevant vis, og det samme gælder beskrivelsen af den romantiske arvs rolle for polsk selvforståelse og nationalsymbolik. Men generelt mangler der en overordnet ramme, hvilket får mere specifikke bemærkninger vedrørende kunst eller litteratur til at virke tilfældige og til tider usammenhængende. Hvad ønsker forfatteren at prioritere: et bredt europæisk perspektiv, et mere nordisk perspektiv, eller er han snarere interesseret i den rolle, visse former for kultur kan spille under bestemte omstændigheder, for eksempel romantikkens omtalte særstilling? Stedvist lægges der op til en nordisk synsvinkel, men desværre ikke konsekvent, og potentielt spændende berøringspunkter omtales blot sporadisk: Det unge Polens bånd til den skandinaviske boheme forsamlet i 1890’ernes Berlin, eller Georg Brandes og Bertel Thorvaldsens forbindelser til Polen, som for Brandes’ vedkommende har været genstand for fornyet forskningsinteresse i såvel Polen som Skandinavien. Materiale er der, men der skal mere overblik til.

Bogens to sidste dele, »Det moderna Polens framväxt« og »Polen i Europeiska Unionen«, kombinerer beskrivelser af politiske højdepunkter med forfatterens egne iagttagelser og ele-

menter af reportage, hvor der gøres rede for eftervirkningerne af Polens medlemskab af EU. De seneste år (2005–09) karakteriseres af forfatteren som politisk turbulente og kendetegnet af de stærkeste politiske modsætninger siden kommunismens fald.

Alt i alt er der her tale om en vellykket introduktion til polsk historie, der har potentiale til at appellere til et større publikum. Bogen er illustreret med sort-hvide fotos og kort. Note- og kildeapparatet er samlet bagerst i bogen, og der er en fyldig litteraturliste.