High North, High Stakes: Security, Energy, Transport, Environment

Rose Gottemoeller & Rolf Tamnes (red.)

Bergen: Fagbokforlaget 2008130 sider. ISBN 9788245008326

Omtalt av Alf Håkon Hoel [instituttleder, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø]

Bidragene i High North, High Stakes: Security, Energy, Transport, Environment er basert på en konferanse høsten 2008 arrangert av Norges rederiforbund. Bidragene kommer dels fra forskere, dels fra politikere. Redaktørenes siktemål har vært å belyse utviklingen i Arktis på tre fronter: i forhold til energiressurser, skipsfart og miljøspørsmål. I tillegg finner vi også kapitler som tar opp sikkerhetspolitiske spørsmål.

Boken starter med det norske perspektivet på utviklingen i Arktis, presentert av utenriksminister Jonas Gahr Støre. John J. Hamre, tidligere amerikansk forsvarspolitiker, trekker opp et tilsvarende amerikansk perspektiv, som naturlig nok er mer orientert mot sikkerhetspolitiske forhold.

Norske bidrag rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen i nord er representert ved henholdsvis statssekretær i forsvarsdepartementet Espen Barth Eide og forsvarssjef Sverre Diesen. Disse to innleggene gir gode og presise analyser av det geopolitiske og energimessige bildet i nord (Barth Eide) og en militærfaglig vurdering av den sikkerhetspolitiske situasjonen (Diesen). De to kapitlene er blant bokens beste og gir skarpe og presise analyser.

Russisk energipolitikk og rollen Gazprom og Rosneft spiller, er presentert av Nina Poussenkova fra Carnegie Moscow Center, mens Arild Moe fra Fridtjof Nansens Institutt drøfter utviklingen på russisk side i Barentshavet. Poussenkova viser at de to selskapene fortsatt vil ha en sentral rolle, mens Moe peker på det

russiske dilemma i nord: Man må enten ha en større involvering av utenlandske selskaper eller redusere ambisjonene for offshore-utbygginger.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim beskriver miljøtilstanden i Arktis, norsk politikk i forhold til denne og hvilken rolle den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO (International Maritime Organization) spiller på dette feltet. Ola M. Johannessen og Lasse H. Pettersson fra Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling forfølger spørsmålet om skipsfart videre i et av bokens mest interessante kapitler. De vurderer utsiktene for skipsfarten i lys av dagens status for prediksjon av utviklingen av isdekket i Polhavet. Mot slutten av inneværende århundre vil utbredelsen av havis være redusert med 80 % ifølge deres modeller. I forhold til skipsfarten betyr dette at transpolar skipsfart kan være mulig rundt midten av dette århundret. I et kortere tidsperspektiv vil det først og fremst være skipsfarten i Arktis som øker, særlig langs den vestlige delen av Den nordlige sjørute. Johannessen og Pettersson understreker samtidig at en økning i skipsfarten i Arktis hviler på en rekke forutsetninger som må være oppfylt.

Et avsluttende kapittel av Alyson Bayles, «The high north in perspective», legger et historisk perspektiv på utviklingen i nord.

Jeg savner en innledning og en avslutning i boken som bygger direkte opp om bidragene. En innledning som i større grad hadde spent opp det lerretet de ulike bidragene er ment å belyse, ville vært nyttig. En samlende analyse til slutt likeså. I tillegg savner jeg en behandling av det som har vært – og lenge vil fortsette å være – den viktigste økonomiske aktiviteten i nord: fiskeriene. For det første er dette et felt hvor Norge og Russland har samarbeidet tett over lang tid med gode resultater. For det andre er fiskerinæringen langt viktigere for økonomien i nord enn petroleumsvirksomheten.

Boken er populær i formen. Her er ingen dyptloddende akademiske analyser, men korte og poengterte kapitler, flere velskrevne og de fleste lett tilgjengelige. Det kan være en utfordring å kombinere mer akademiske bidrag med de politiske. Denne spenningen er tydelig også i denne boken, men for eksempel Espen Barth Eides kapittel viser at forskere som er blitt politikere ikke glemmer gamle kunster.

High North, High Stakes bringer intet nytt til torgs. Men det er nyttig å få dette materialet lettfattelig og konsist presentert mellom to permer. Deri ligger bokens nytteverdi.