Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nød og neppe
Fra anrop til beslutning ved politiets operasjonssentral
Jenny Maria Lundgaard
Innhold Info Referanse
Hva skjer egentlig når en ringer politiets nødnummer? Hvordan jobber de som tar imot disse anropene? Hvorfor blir noen anrop til store politioperasjoner, mens andre aldri blir mer enn en loggføring i et datasystem?

Denne boken er den første store norske studien av politiets operasjonssentraler, en lukket, og for de fleste også ukjent, del av politiet, og den gir et unikt innblikk i de komplekse praksisene ved sentralene.  Forfatteren har gjort langvarig feltarbeid og observert ved flere operasjonssentraler. Basert på sine funn, og med utgangspunkt i teknologi- og vitenskapsstudier, kritiske sikkerhetsstudier og politivitenskap, gir hun i denne boken innsikt i og analyse av sentralens virksomhet, av det som former dens uforutsigbare arbeid, og betydningen av dette uforutsigbare og sanntidspregede arbeidet.

Operasjonssentralene skal blant annet ta imot nødanrop, lede det operative arbeidet i politidistriktet og fordele patruljeressursene best mulig. Boken løfter frem og diskuterer utfordringer i sentralens praksiser knyttet til dens vurderinger og beslutninger, fagutvikling og til følgene av teknologibruk, målstyring og beredskapsfokus i politiet. Dette gir ny innsikt i og kunnskap om et underbelyst tema i politiforskningen, og diskusjonene som løftes frem, er tankevekkende for ansatte ved politiets operasjonssentraler, i andre deler av politiet, og ved andre nødsentraler.

Ved politiets operasjonssentral er hverdagen uforutsigbar. De ansatte må gjøre vurderinger og ta viktige beslutninger basert på begrenset informasjon og ofte under tidspress: Hvilke anrop skal bli patruljearbeid, og hvilke skal ikke?

Denne boken er en studie av operasjonssentralenes virksomhet. Den er basert på et omfattende etnografisk feltarbeid og utforsker feltet med utgangspunkt i perspektiver fra aktør-nettverksteori, kritiske sikkerhetsstudier, politivitenskap og kriminologi. Boken ser på betingelsene for, betydningen av og dilemmaer i sentralens arbeid og utforsker blant annet kategoriseringspraksiser, informasjonsbearbeiding, målstyring, relasjonen mellom sentralen og patruljene, profesjonalisering og beredskapsarbeid.

Bokens analyser har implikasjoner ikke bare for operasjonssentralene, men også for vår forståelse av betingelsene for det operative politiarbeidet og betydningen av denne virksomheten.

Nøkkelord: operasjonssentraler, beredskap, operativt politiarbeid, politivitenskap, beslutningsprosesser, kunnskapspraksiser, teknologi og vitenskapsstudier, profesjonalisering

In police control rooms, everyday life is unpredictable. When handling a call, the staff must make assessments and important decisions based on limited information and often under time pressure: Which calls should become patrol work, and which should not?

This book is a study of the work of police control rooms. It is based on extensive ethnographic fieldwork, and explores the field based on perspectives from actor-network theory, critical security studies, police science, and criminology. The book looks at the conditions for, significance of, and dilemmas in the control room's work, and further explores categorization practices, information processing, goal management, the relationship between the control room and the patrols, professionalization, and emergency preparedness work.

The book’s analysis has implications not only for control rooms, but also for our understanding of the operational police work as a whole and for the conditions and significance of this work.

Keywords: police control rooms, preparedness, operative policing, police science, decision making, knowledge production, science and technology studies, professionalization
Jenny Maria Lundgaard

Jenny Maria Lundgaard forsker på teknologibruk, praksiser og kunnskapsproduksjon i politiet. Hun har en doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo og er i dag førsteamanuensis ved Politihøgskolens forskningsavdeling.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon