I forrige utgave av Nytt Norsk Tidsskrift kritiserte Anders Todal Jenssen og Øyvind Østerud på hver sin måte bruken av populismebegrepet i akademia. De to professorenes kritikk bygger imidlertid på en selektiv, karikert og uinformert lesning av både teoretiske argumenter og empiriske funn – og er dermed feilslått.