Norske forskere står etter gjeldende rett fritt til å bestemme over forskningsresultatene sine; de kan velge å patentere eller offentliggjøre. Valget gir føringer for spredning og videreutvikling av innovasjonen. Dessverre er den informasjon forskere får om forvaltning av immaterielle rettigheter svært ensidig. Patentering fremstår regelmessig som eneste alternativ. Både fordeler ved, og fremgangsmåte for, å offentliggjøre resultater er underkommunisert.