Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nytt Norsk Tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Nytt Norsk Tidsskrift er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap. Tidsskriftet skal være et forum for kritisk analyse på tvers av etablerte disipliner, bevegelser og politiske retninger. Målet er å bidra med innsikt og profilert argumentasjon i norsk offentlig debatt.

Nytt Norsk Tidsskrift er et redaksjonsstyrt tidsskrift. Alle innsendte bidrag blir lest og vurdert av redaksjonens åtte medlemmer, som hovedsakelig dekker følgende fagområder: samfunnsvitenskap, juss, økonomi, litteratur, medisin, og filosofi. I tilfeller der innsendte bidrag faller utenfor redaksjonens kompetanseområde brukes eksterne fagkonsulenter.

Nytt Norsk Tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 i henhold til NSD Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes register over vitenskapelige publiseringskanaler. Tidsskriftet utgis med grønn åpen tilgang.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIG REDAKTØR
Jan Grue, professor, Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

REDAKSJONEN
Hilde Reinertsen, forsker, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
Helge Jordheim, professor, Institutt for kulturhistorie og orientalske språk, Universitetet i Oslo
Inga Bostad, professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
Ingvild Ulsaker-Janke, senioringeniør, Kavli institutt for nevrovitenskap, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Ketil Slagstad, stipendiat, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Wilhelm Joys Andersen, daglig leder, Minus.no 

REDAKSJONSSEKRETÆR
Anna Grøndahl Larsen, førstelektor, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

ILLUSTRASJONER/OMSLAG
Siri Dokken, illustratør og avistegner/professor Kunsthøgskolen i Oslo, Avd. design

KONTAKT
redaksjon@nyttnorsk.no

Nytt Norsk Tidsskrift, redaksjonen
Universitetsforlaget
Postboks 508 sentrum
0105 Oslo
Nytt Norsk Tidsskrift er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på www.idunn.no.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering.
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering. 

Om tidsskriftet

Nytt Norsk Tidsskrift (NNT) er et flerfaglig tidsskrift om politikk, kultur og vitenskap og en arena for kritisk analyse på tvers av politiske saksområder og faglig spesialisering. Målet er å bidra med innsikt og argumentasjon i det offentlige ordskiftet.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå I i NSD – Norsk senter for forskningsdatas register over vitenskapelige publiseringskanaler. NNT er et redaksjonsstyrt tidsskrift, det vil si at alle bidrag blir lest og vurdert av redaksjonens medlemmer. Ved behov benyttes eksterne fagkonsulenter

NNT er en såkalt blandet publiseringskanal og legger stor vekt på formidling både på tvers av fag og til et bredere publikum. Redaksjonen vektlegger at artiklene er godt faglig forankret, samtidig som de retter seg mot et bredere allmenndannet publikum. Tidsskriftet har både vitenskapelige (fagfellegodkjente) artikler og flere andre sjangere, og skribenter oppfordres til å sende inn bidrag under vignetter som Melding, Ideologi, Essay, Portrett, Samtale, Debatt, Kommentar og Bokanmeldelse.

Innlevering av manuskripter

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt på engelsk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: redaksjon@nyttnorsk.no

Ved antakelse for publisering vil redaksjonen be forfatter om å sette seg inn i og akseptere rettighetspraksis for tidsskriftet. Dette kan også leses her: https://www.idunn.no/nnt#rights. Bidrag som sendes til redaksjonen uoppfordret og antas for publisering, honoreres ikke.

På grunn av stort omfang av innkomne artikler til redaksjonen, forbeholder redaksjonen seg retten til å refusere mottatte artikler og/eller annet stoff uten begrunnelse utover at bidraget ikke passer inn i NNTs utgivelsesprofil.

Avhengig av kapasitet kan redaksjonen også vurdere korte artikkelforslag/skisser med tanke på overordnet relevans, faglig innretning og tidsskriftets profil. Slike skisser bør ha et omfang på 1-2 sider og være klart tematisk spisset.

Krav til manuskripter

Artikler bør ikke overstige 30 000 tegn m/mellomrom. Formuler en kort og poengtert ingress på ca. 500 tegn m/mellomrom. Bruk gjerne mellomtitler i lengre artikler for å lette lesningen. Velg poengterte, innholdsrelaterte mellomtitler (ikke «innledning» og «avslutning»). Begrens omfanget av noter til et minimum. Vær bevisst på tekstbinding, eksempelvis kan det være nyttig å sjekke at det til enhver tid går klart fram hva ord som «det», «den» og «dette» henviser til. Når det gjelder rettskrivning følger vi ikke én standard, men vektlegger konsistens og konsekvens innad i teksten.

Innholdet må ikke ha vært publisert tidligere, og ikke være til vurdering andre steder.

Vitenskapelige artikler skal være basert på original empirisk og/eller teoretisk analyse av høy faglig kvalitet. Dette sikres gjennom fagfellevurdering. Man må regne med noe ventetid før publisering.

 Artikkelmanuskript skal inneholde:
 • Manustittel
 • Forfatters navn, stilling og institusjonstilknytning, e-postadresse. Frie skribenter kan oppgi interesseområde.
 • Sammendrag på både norsk og engelsk, begge inntil 500 tegn med mellomrom, og 3-4 engelske nøkkelord. Engelsk sammendrag og nøkkelord publiseres kun på Idunn.no.
 • En kort og poengtert ingress på ca. 500 tegn m/mellomrom
 • Selve manusteksten, maks 30 000 tegn m/mellomrom, inkludert figurer og tabeller, noter/referanser.
 • Evt. tabeller, figurer, levert som egne filer og ønsket plassering avmerket i manusteksten.
 • Evt. nummererte noter (begrenses til et minimum), organisert som sluttnoter. Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen bør heller inngå i teksten.
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet. (Bruk overskriften «Referanser»)
 • Opplysninger om artikkelforfatter(e) har interessekonflikter i spørsmålene som artikkelen tar for seg, og hvis artikkelen baserer seg på et eksternt finansiert prosjekt.
Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaksjonen etter at manuskriptet har vært til vurdering.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil på e-post før publisering. Her skal det kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas noen endringer i teksten.
Andre, ikke-meritterende, formater publiseres under vignettene Essay, Kommentar, Bøker, Debatt, o.a.

Maks lengde for essay, bokessay og kommentar er 25 000 tegn m/mellomrom. Debattinnlegg og bokanmeldelser bør være noe kortere.

Sitat i teksten

Sitater over en lengde på tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn, (ikke kursiv). Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes umiddelbart etter sitatet, men før punktum eller komma.

Illustrasjoner/grafer/diagram

Dersom manuskriptet inneholder figurer eller liknende, skal disse sendes inn som separate, redigerbare filer. I teksten markeres ditt forslag til plassering av illustrasjonen med hakeparenteser på en egen linje, helst mellom to avsnitt, f.eks. [Ill. 1].

Selve illustrasjonen, figuren e.l. skal altså ikke ligge i tekstfilen ved innsending. Unntaket er tabeller som er laget i Word. Disse skal legges inn på ønsket sted i manuskriptet. Merk: Ordmellomrom skal bare brukes for å skille mellom ord. Bruk TAB for å markere separate kolonner i tabeller og lignende.

Alle figurer og tabeller som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere på nett. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere publiserte illustrasjoner. 

Referansesystem

NNT bruker en variant av Harvard-stilen med både referanser i teksten og en referanseliste. Referanser i teksten angis i parentes med etternavn, årstall og eventuelt sidetall – for eksempel Nussbaum (2015: 68) eller (Nussbaum 2015: 68). For verk med opptil tre forfattere skrives etternavn på alle – for eksempel (Erdal, Knutsen og Midtbøen 2019). For flere enn tre forfattere skrives etternavn på første forfatter og «mfl.» (Erdal mfl. 2019). I referanselisten oppføres navn på alle forfattere (men likevel maksimalt ti forfattere). Vær omhyggelig med at referanser i tekst og referanselisten korresponderer. I referanselisten oppgis forfatter, utgivelsesår, tittel, utgivelsessted og forlag. Vær konsekvent mht. tegnsetting, kursivering osv. Bruk norske forkortelser (red., mfl., ff., ss. osv.). Der det er mulig, skal referansene inneholde DOI (digital object identifier) som en klikkbar hyperkobling som plasseres helt til slutt i referansen.

I referanselisten føres referansene opp slik:

Bok:
Slagstad, R. (2011). Rettens ironi. Oslo: Pax.
Claes, D.H., K. Heidar og C. Holst (red.) (2014). Politikk i grenseland – Festskrift til Øyvind Østerud. Oslo: Universitetsforlaget.

Kapittel i redigert bok:
Bø, B.P. (2013). «Fengsling av utlendinger: Den nye utlendingsloven og rettssikkerhetsprinsipper». I N. Johansen, T. Ugelvik og K.F. Aas (red.), Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede, s. 135–155. Oslo: Universitetsforlaget. 

Tidsskriftartikkel:
Nussbaum, M.C. (2015). «Political Liberalism and Global Justice». Journal of Global Ethics, 11(1): 68–79. https://doi.org/10.1080/17449626.2015.1015081

Avisartikkel:
Eilertsen, T. (2019, 7. oktober). «Det går trått med Erna Solbergs store prosjekt». Aftenposten. https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/3J7BEP/Det-gar-tratt-med-Erna-Solbergs-store-prosjekt--Trine-Eilertsen

Stortingsmelding:
Meld. St. 17 (2018–2019). Mangfald og armlengds avstand: Mediepolitikk for ei ny tid. Oslo: Kulturdepartementet.

NOU:
NOU 2003: 22. Forvaltning for fremtiden – forslag til etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond.

Lover:
Helsepersonelloven. Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Etter publisering

Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med grønn åpen tilgang (tillatelse til å arkivere postprintversjon av antatt artikkel i åpne institusjonelle arkiv) og under tidsskriftets gjeldende rettighetspraksis. Les mer her: https://www.idunn.no/nnt#rights

Forfattere som har bidrag publisert får fritt tilsendt ett eksemplar av den aktuelle trykte utgave, samt pdf av sin artikkel i publisert versjon. Merk at publisert versjon kun kan anvendes til privat bruk, for eksempel legges ved søknader, men ikke publiseres på egen nettside eller videreformidles eller gjøres tilgjengelig på annet vis eller for andre formål.

 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon