Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk medietidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Research publication
by , & {{contributor.name}}
Published {{article.publishDate}} (Page {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Page {{article.pageFrom}})
Load more
Norsk medietidsskrift (est. 1994) is a scholarly journal aimed mainly at researchers but also at students, media teachers, journalists, and others in media production.

The journal publishes theoretical articles with little empiricism, empirical articles with little theory, and debate articles, interviews, doctoral theses reviews and book reviews. Media studies are typically interdisciplinary, and Norsk medietidsskrift aims to show the breadth from humanities to social science, from film analysis to journalism research.

The journal publishes peer reviewed articles from Norwegian, Nordic and international media research. It is issued quarterly and publishes mainly in Norwegian but also in Swedish, Danish and English.

From 2015, the journal is published open access.

The journal is owned by Norsk medieforskerlag and is published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) with support of Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap and Rådet for anvendt medieforskning.

PEER REVIEW
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

The journal does not ask for any fees for assessment or publication.

INDEXING
The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark), and in Publication Forum (Finland).

The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norart
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), in the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark), and in Publication Forum (Finland).

All content in this journal is also exported to Portico, a preservation archive that safeguards perpetual access to e-journals, e-books, and digital collections.

 
Editor-in-chief
Karoline A. Ihlebæk, associate professor, OsloMet
Bente Kalsnes, associate professor, OsloMet - Oslo Metropolitan University

Book review editor
Ivar John Erdal, associate professor, Volda University College

Associate editors
Marius Rohde Johannessen, associate professor, University College of Southeast Norway
Nina Kvalheim, post.doc., Universitetet i Stavanger
Hendrik Storstein Spilker, professor, NTNU
Erik Knudsen, post.doc., Universitetet i Bergen
Karianne Sørgård Olsen, associate professor, Nord University
Stine Agnete Sand, associate professor, UiT - The Arctic University of Norway
Maria Konow Lund, associate professor, OsloMet

Editorial assistant
Balder Holm, University of Bergen

Editorial board
Trine Syvertsen, professor, University of Oslo
Terje Rasmussen, professor, University of Oslo
Gunnar Sivertsen, research professor, NIFU - Nordic Institute for Studies in Innovation, Research, and Education
Helge Øgrim, journalist
Gisle Hannemyr, lecturer, University of Oslo
Jill Walker Rettberg, professor, University of Bergen
Martin Engebretsen, professor, University of Agder
Anne Gjelsvik, professor, NTNU - Norwegian University of Science and Technology

Journal address:
Norsk medietidsskrift
Att: Balder Holm
Department of Information Science and Media Studies
University of Bergen
Post box 7802, 5007 Bergen, Norway

Books for review in NMT may be sent to:
Ivar John Erdal
Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 Volda

Email: norskmedietidsskrift@gmail.com

 
(Applies from the 2015 volume)

Norsk medietidsskrift is a scholarly journal with open access, with no subscription charges or registration restrictions. All content is freely available online.

As an author for this journal, you retain copyright and publishing rights to your own article without restrictions, and you grant any third party the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of your article in accordance with the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license. The third party may not use the material for commercial purposes. 

Om tidsskriftet

Norsk medietidsskrift (NMT) er landets ledende mediefaglige tidsskrift, og det eneste norskspråklige som gir publikasjonspoeng (på nivå 1). NMT er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning, samt debattstoff, intervjuer og bokanmeldelser. Medievitenskap er utpreget tverrvitenskapelig, og tidsskriftet søker å dekke hele medieforskningens bredde. Vi aksepterer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, så lenge de kommer gjennom fagfellevurderingen.

NMT henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon. En artikkel som publiseres i tidsskriftet skal ha høy vitenskapelig kvalitet, samtidig som vi ønsker en framstillingsform som gjør artikkelen tilgjengelig også for allment interesserte.

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskripter sendes via tidsskriftetes ScholarOne-side: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-nmt.

Krav til manuskriptet

Innsendte artikkelbidrag vurderes etter følgende kriterier:
 • Overordnet vitenskapelig kvalitet
 • Originalitet og relevans
 • Struktur og språk
 • Forskningsetiske retningslinjer
NMT dekker også sentrale bokutgivelser og belyser den nordiske forskningsfronten gjennom anmeldelser av doktorgrader.

Tidsskriftet tar fortløpende imot artikler, debattinnlegg og andre tekster for redaksjonell behandling og fagfellevurdering. Artikler, intervju og debattinnlegg som publiseres i NMT skal som hovedregel være på norsk eller andre skandinaviske språk. Engelskspråklige artikkelmanus kan likevel sendes inn for vurdering.

Vurderingsprosessen foregår da på engelsk, og dersom manuskriptet blir antatt vil redaksjonen vurdere om det det finnes gode grunner for at manuset bør trykkes på engelsk. Hvis ikke, må forfatteren selv besørge en oversettelse til norsk. Engelskspråklige bøker og doktorgradsavhandlinger kan anmeldes på engelsk i tidsskriftet.

Omfang:
 • Vitenskapelige artikler: mellom 6000 og 8000 ord.
 • Debattinnlegg bør ikke overskride 3000 ord.
 • Bokmeldinger bør ikke overskride 1500 ord.
 • Anmeldelser av doktorgradsavhandlinger bør ikke overskride 1000 ord.
NMT anvender mellomtitler på ett eller to nivå i den løpende teksten.

Sjekkliste før innsending

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Norsk og engelsk sammendrag (maks 200 ord på hvert språk)
 • 3–8 nøkkelord
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter (før referanseliste)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3-4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA.

Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Referanseliste

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Sitat i teksten

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse). Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Tabeller, figurer og multimedialt innhold

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Eventuelle video og annet multimedialt innhold som artikkelen analyserer eller på annet vis forholder seg, kan embeddes i artikkelen på idunn.no, men NMT kan ikke selv lagre slikt innhold. Forfatteren må derfor selv sørge for at slikt innhold er lagret på en si måte at tilgjengeligheten er sikret.

Forfattere som ønsker å embedde video og annet multimedialt innhold må skrive artikkelen slik at den også kan leses i pdf-versjon uten for stort meningstap.

Forfattere oppfordres også til å sende inn grunnlagsmateriale (for eksempel regneark med data) slik at dette kan vurderes for publikasjon sammen med artikkelen.

Noter

Generelt gjelder det at artikkelen kun skal ha et begrenset antall noter. Ordinære litteraturreferanser skal ikke skrives som noter, men som parenteser i teksten. Notene skal være fotnoter nummerert med tall (1, 2, 3…).

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Norsk medietidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted.

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Innleverte manuskript blir lest av redaksjonen. Dersom redaksjonen vurderer at teksten er relevant for publisering sendes den til to fagfeller som er utvalgt på grunnlag av deres faglige kompetanse og interesseområder. Redaksjonen utformer en samlet vurdering basert på fagfellenes kommentarer og forslag til forbedringer. Fagfellene og forfatteren forblir anonyme for hverandre gjennom hele prosedyren.

Andre bidrag til tidsskriftet, slik som debattinnlegg og bokanmeldelser, leses og kommenteres av redaksjonen.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Norsk medietidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.