Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
av Hans-Olav Hodøl, Roy Emanuelsen & Geir Christian Johannessen
SammendragEngelsk sammendrag

Store deler av Norge ble digitale da landet nærmest stengte ned våren 2020. Denne artikkelen dreier seg om hva som skjedde da kirker og menigheter byttet kirkerommet med det digitale rom som følge av korona-pandemien. Det ble holdt gudstjenester og til og med «servert» kirkekaffe på nett. Artikkelen bygger på en undersøkelse som viser at 72 % av norske kirker og menigheter produserte nettbaserte samlinger under koronakrisen. 749 kirkeledere i hele Norge har deltatt i den omfattende kartleggingen som fant sted fra 15. april til 10. mai 2020. Dette utgjør om lag en tredel av alle registrerte menigheter og kristne forsamlinger i landet.

   I artikkelen presenterer og diskuterer vi funnene. Undersøkelsen viser en spennvidde fra større TV-produksjoner til enkle direktesendinger lagd med mobiltelefon eller webkamera distribuert på sosiale medier. Kirkene har gode erfaringer med mediepraksisen i forbindelse med koronakrisen, og de fleste hadde også planer om å bli værende i det digitale rom som «aktive kringkastere», selv om kirkerommet etter hvert ble tatt i bruk igjen. I artikkelen får vi et øyeblikksbilde fra en veldig spesiell tid, og vi spør oss også om hvordan erfaringene man gjorde seg kan påvirke fremtidig kirkelig virksomhet.

Large parts of Norway turned digital when the country almost closed down in the spring of 2020. This article is about what happened when congregations swapped the church space for the digital space due to the coronavirus pandemic. Worship services as well as church coffee were served online. The article is based on a survey that shows that 72% of Norwegian congregations produced online video content during the coronavirus crisis. 749 church leaders throughout Norway participated in the survey, which took place from April 15 to May 10, 2020. This makes up about one-third of all known Christian congregations in the country.

   In the article we present and discuss the findings. The survey shows the range from major TV productions to simple live broadcasts made with a mobile phone or webcam and distributed on social media. The churches had good experiences from the media practice in connection with the crisis, and most also had plans to remain in the digital space as “active broadcasters”, although the church space eventually came back into use. We get a snapshot from an extraordinary time, and ask how these experiences can affect future church activities.

Åpen tilgang
Fire diskurser om korona
Autoritet, ansvar og virkelighetsbilder i helsejournalistikk om covid‑19 i VG og Dagbladet
Vitenskapelig publikasjon
av Yngve Benestad Hågvar
SammendragEngelsk sammendrag

Covid-19-pandemien fikk massiv mediedekning da den kom til Norge våren 2020. Samspillet mellom helseautoriteter, politikere og medier er i slike tilfeller avgjørende for hvilken forståelse av pandemien som blir etablert i offentligheten. Med utgangspunkt i Briggs & Hallins biomedialiseringsbegrep og tradisjonen fra kritisk diskursanalyse analyserer denne artikkelen nyhetstekster innenfor fire overordnede helsediskurser: den biomedisinske diskursen, forbrukerdiskursen, samfunnsdiskursen og erfaringsdiskursen. Analysetekstene er hentet fra VG og Dagbladet. Hvem som framstår med makt til eller ansvar for å løse koronarelaterte problemer, avhenger av diskursen som er valgt i hvert tilfelle. Samtidig konstruerer tekstene uvilkårlig bestemte forståelser av vitenskap, familiemønstre, smittemekanismer og sykdomshåndtering.

When the Covid-19 pandemic reached Norway in the spring of 2020, it was given massive coverage by the Norwegian media. In such cases, the interaction between health authorities, politicians and the media is decisive in establishing a public understanding of the pandemic. Building on Briggs & Hallin’s biomediatization framework as well as the tradition of critical discourse analysis, the present article analyzes news stories within four major health discourses: the biomedical authority discourse, the patient-consumer discourse, the public sphere discourse, and the experience discourse. The texts are collected from the Norwegian tabloids VG and Dagbladet. Each discourse implies distinct actors as being in power or responsible for solving coronavirus-related issues. Moreover, the texts construct particular interpretations of science, family patterns, contagion mechanisms and disease coping.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
av Eva Bakøy & Marius Øfsti
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen handler om filmdistribusjon i Norge i et historiske perspektiv. Formålet er å svare på følgende forskningsspørsmål: Hvordan har filmdistribusjonsbransjen utviklet seg i Norge og hvilke utfordringer står den overfor i dag? En samlet framstilling av denne utviklingen i artikkelform er ennå ikke skrevet, og den økende interessen for film- og TV-distribusjon som eget forskningsfelt gir et slikt arbeid faglig relevans. Det historiske perspektivet bidrar også til en større forståelse av det krevende omstillingsarbeidet som dagens filmdistributører står overfor. I dag eksisterer det betydelig usikkerhet om hvordan filmdistribusjonsbransjen i Norge vil utvikle seg i de kommende årene. Artikkelens analytiske perspektiv er basert på Edgar Scheins organisasjonsteori og Andrew Spicers begrep «negotiatied dependencies» som framhever hvordan organisasjoner må tilpasse seg og forhandle med omgivelsene for å overleve. Artikkelen konkluderer med at den norske filmdistribusjonsbransjen har utviklet seg fra å være en integrert del av kinovirksomheten til å bli en separat virksomhet som formes av krevende forhandlinger med kinoene om filmleien, innføring av nye statlige lover og reguleringer, utfordringer knyttet til ny teknologi samt økonomiske og politiske kriser.

This article is about film distribution in Norway. It addresses the following research questions: How has the film-distribution industry developed in Norway and what challenges does it face today? To date an overall presentation of this development in the form of an article has not been written, and the growing interest in film/TV distribution as a separate research field lends such work academic relevance. The historical perspective also contributes to a greater understanding of the challenges faced by today’s film distributors. The analytical perspective of the article is based on Edgar Schein's organization theory as well Andrew Spicer’s concept of negotiated dependencies. Both emphasize how organizations have to adapt to the environment in order to survive. The main body of the article argues that the Norwegian film-distribution business has developed from being an integral part of cinema operations to becoming a separate industry mainly shaped by demanding negotiations with the cinemas about film rentals, changing state laws, regulations and challenges related to new technology, and economic and political crises.

Kommentar
Åpen tilgang
Designing collective intelligence to improve the democratic public
A dialogue between Anna De Liddo and Lars Nyre
av Lars Nyre
Åpen tilgang
Trust for sale
A critical reading of the Norwegian National Strategy for AI
av Kayla Holderbein, Steffen Krüger & Christopher Wilson

2-2021, årgang 28

www.idunn.no/nmt

Norsk medietidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning.

Medievitenskap er utpreget tverrfaglig. Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning. Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser.

Norsk medietidsskrift henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon.

Tidsskriftet har fire utgaver i året, og publiserer hovedsakelig på norsk, men også svensk, dansk og engelsk.

Ansvarlig Redaktør

Karoline A. Ihlebæk, førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet

Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania

Bokmeldingsredaktør

Ivar John Erdal, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Øvrig Redaksjon

Nina Kvalheim, post.doc., Universitetet i Stavanger

Hendrik Storstein Spilker, professor, NTNU

Karianne Sørgård Olsen, førsteamanuensis, Nord Universitet

Marius Rohde Johannessen, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Erik Knudsen, post.doc., Universitetet i Bergen

Stine Agnete Sand, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet

Maria Konow Lund, førsteamanuensis, OsloMet – storbyuniversitetet

Redaksjonssekretær

Balder Holm, Universitetet i Bergen

Redaksjonsråd

Trine Syvertsen

Terje Rasmussen

Gunnar Sivertsen

Helge Øgrim

Gisle Hannemyr

Jill Walker Rettberg

Martin Engebretsen

Anne Gjelsvik

Sats: Tekstflyt AS

Design: Type-it AS, Trondheim

Omslagsdesign: Kord

ISSN online: 0805-9535

DOI: 10.18261/issn.0805-9535

Norsk medietidsskrift eies av Norsk medieforskerlag (NML) og utgis av Universitetsforlaget.

Tidsskriftet støttes av Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap og Rådet for anvendt medieforskning.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon