Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Åpen tilgang
Strengere enn jussen?
En analyse av saker som har blitt behandlet av både Pressens Faglige Utvalg og domstolene
Vitenskapelig publikasjon
av Ellen Lexerød Hovlid & Paul Bjerke
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen undersøkes påstanden om at presseetikken er strengere enn pressejussen. Dette gjøres ved at det ses nærmere på «dobbeltbehandlingssaker», det vil si saker som er behandlet og avgjort av både det profesjonsetiske organet Pressens Faglige Utvalg og domstolene. Problemstillingen i artikkelen er først om det stemmer at vi har mange eksempler på at mediene felles i PFU og frifinnes i retten, slik at presseetikken kan sies å være generelt strengere enn pressejussen. Etter dette spørres om det på bakgrunn av dobbeltbehandlingssakene i hvert fall er grunnlag for å si at presseetikken er strengere enn jussen på visse områder. Konklusjonen i artikkelen er at dobbeltbehandlingssaker ikke kan brukes som argument for at presseetikken generelt er strengere enn jussen, men at sakene gir støtte for en konklusjon om at presseetikken er strengere enn jussen på visse områder. Disse områdene er kildekritikk og kildekontroll, samtidig imøtegåelse, identifisering av straffedømte personer, avtaler om sitatsjekk og ansvar for nettdebatter.

This article focuses on the assertion that press ethics are stricter than press law. The authors examine «double treated cases», i.e. cases that have been treated and decided by both PFU (the Norwegian Press Council) and the courts. The first question in the article is whether it is true that we have many examples of the media being judged by the PFU and exonerated by the courts, so that press ethics can be said to be generally stricter than press law. Thereafter, the question is whether the twice-tried cases indicate that, in some areas at least, press ethics are stricter than the law. The conclusion in the article is that the twice-tried cases cannot serve as an argument that press ethics are generally stricter than the law, but that the cases support a conclusion that press ethics are stricter than the law in certain areas. These areas are the evaluation of sources, the checking of sources, the right to reply, the identification of convicted persons, agreements regarding quote checking, and responsibility for online debate.

Åpen tilgang
Automatiserte versus selvrapporterte publikumspraksiser?
Metodiske utfordringer med tv-metere og spørreundersøkelser
Vitenskapelig publikasjon
av Jan Fredrik Hovden & Hallvard Moe
SammendragEngelsk sammendrag

Hva kan vi bruke kvantitative undersøkelsesmetoder for tv-bruk til, og hvordan kan vi forstå avvik mellom dem? Vi argumenterer for at en sammenligning av svarene survey- og tv-meterdata gir oss – over tid og på tvers av genre – reiser en viktig diskusjon om metodiske utfordringer, men også setter oss i stand til å bedre forstå endringer i tv-bruken.

This article compares survey and meter data on television use in Norway in order better to understand challenges with each method, and to grasp the changes in television use. The analysis is based on the period 2000–14, and focuses on reach as well as specific genres (news, drama and sports). We argue that, rather than pointing to one method as producing better data, we should be aware of problems with each of the two. By bringing out these aspects, we raise much-needed methodological awareness for those dealing with empirical data on television use.

Åpen tilgang
Tilhører
En prototype på fremtidens omsluttende radio
Vitenskapelig publikasjon
av Jon Øyvind Hoem & Lars Nyre
Sammendrag

Artikkelen presenterer en ny lydsjanger, sonisk vekslende virkelighet, med utgangspunkt i det lokative lydmediet «Tilhører». Tilhører er både et lydkunstprosjekt og et forsøk med mikroposisjonering. Tilhører utsetter brukerne for en omsluttende lydopplevelse gjennom støydempende hodetelefoner. Brukerens bevegelser påvirker hvordan lydbildet spilles av og innvirker på hvordan et fortellende forløp utvikler seg og presenteres for hver enkelt bruker. De løsningene som utforskes er fortsatt en marginal medieteknologi. Samtidig kan funksjonene som testes vise seg å bli en komponent i fremtidens radio. Artikkelen beskriver et todelt mediedesign der medieplattformen Tilhører og den spesiallagete lydfortellingen «Jernbanedialoger» er like viktige. Vi presenterer også funn fra en brukerundersøkelse med 42 deltakere. Diskusjonsdelen tar for seg hva vi lært om hvordan en gjennomfører en lydproduksjon for et lokativt medium, samt hva disse erfaringene kan fortelle om potensialet for lokativ radio i fremtiden.

1-2018, årgang 25

www.idunn.no/nmt

Norsk medietidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning.

Medievitenskap er utpreget tverrfaglig. Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning. Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser.

Norsk medietidsskrift henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon.

Tidsskriftet har fire utgaver i året, og publiserer hovedsakelig på norsk, men også svensk, dansk og engelsk.

Ansvarlig Redaktør

Jens Barland, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

BokmeldingsRedaktør

Ivar John Erdal, Høgskulen i Volda

Øvrig Redaksjon

Eiri Elvestad, Høgskolen i Sørøst-Norge

Bente Kalsnes, OsloMet – storbyuniversitetet

Yngvar Kjus, Universitetet i Oslo

Birgit Røe Mathisen, Nord universitet

Jon Raundalen, NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Stine Agnete Sand, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Redaksjonssekretær

Balder Holm, Universitetet i Bergen

Redaksjonsråd

Trine Syvertsen

Terje Rasmussen

Gunnar Sivertsen

Helge Øgrim

Gisle Hannemyr

Jill Walker Rettberg

Martin Engebretsen

Anne Gjelsvik

Sats: Laboremus Sandefjord AS

Design: Type-it AS, Trondheim

Omslagsdesign: Kord

ISSN online: 0805-9535

DOI: 10.18261/issn.0805-9535

Norsk medietidsskrift eies av Norsk medieforskerlag (NML) og utgis av Universitetsforlaget.

Tidsskriftet støttes av Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap og Rådet for anvendt medieforskning.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon