VERDIKT er Forskningsrådets store program for IKT-forskning for perioden 2005–2014. VERDIKT (Kjernekompetanse og Verdiskapning i IKT) har et teknologisk fokus, men er relevant også for medieforskere.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har lenge vært et satsningsområde i norsk forskning. Den siste forskningsmeldinga (St meld nr 20 (2004–2005)) løfter IKT fram som ett av tre prioriterte teknologiområder. I Forskningsrådets strategiarbeid for IKT har det imidlertid blitt påpekt at den offentlige satsinga på IKT-forskning fram til 2005 har hatt et fragmentert og til dels halvhjerta preg (Forskningsrådet 2005:3). Forskningsrådet har derfor ønska å styrke satsinga på IKT – og å bygge en mer helhetlig og langsiktig strategi.

Et av virkemidlene for å realisere slike prioriteringer er Forskningsrådets store programmer. Store programmer skal i følge Forskningsrådet «gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig nasjonal betydning med sikte på å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping eller frembringe kunnskap som bidrar til å løse prioriterte samfunnsutfordringer.» 1

I 2005 ble VERDIKT etablert som ett av Forskningsrådets sju store programmer med et planlagt budsjett på 150 millioner i året.

Tverrfaglighet står sentralt i store programmer. I VERDIKT har dette ikke vært ukontroversielt. Mens det tverrfaglige perspektivet lå til grunn i prosessen fram mot programmet (Forskningsrådet 2005), har SINTEF (2005) og enkelte andre argumentert mot behovet for tverrfaglighet ut over informatikkfagene. I forskningsmiljøene har det også vært uenighet rundt hvor sterk tematisk prioritering VERDIKT bør legge opp til. Skal programmet favne all forskning på IKT, eller er mer fokusering nødvendig?2 Slike uenigheter, kobla med at arbeidet med å få vedtatt en endelig programplan har tatt tid, har bidratt til at VERDIKT har framstått med en noe utydelig profil. En del forskningsmiljøer har derfor vært usikre på om deres forskning faller innafor eller utafor programmets fokus.

Sommeren 2006 er imidlertid utkast til endelig programplan er sendt på høring, og programmets tredje utlysning kunngjort.3 VERDIKTs utforming og prioriteringer begynner dermed å falle på plass. I den foreslåtte programplanen heter det at VERDIKTs overordna mål skal være:

 • «Å frembringe og å anvende teknologi og viten for innovasjon og IKT-basert samhandling

 • Å styrke grunnleggende og tverrfaglig kompetanseutvikling innen IKT på områder av særlig betydning for framtidig nærings- og samfunnsutvikling

 • Å bidra til innovasjon og økt verdiskaping i norsk IKT-næring samt nærings- og samfunnsliv forøvrig

 • Å bidra til at norske forskningsmiljøer innen IKT styrker sin kontakt med ledende internasjonale miljøer og har et faglig nivå som er internasjonalt ledende på områder innen programmets tema

 • Å arbeide for et tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer og IKT-næringen, samt økt erfaringsutveksling mellom forskningsmiljøer og nærings- og samfunnsliv forøvrig» (Forskningsrådet 2006).

For å realisere disse målsettingene vil VERDIKT støtte forskning innen fire faglige søyler.

 • Brukergrensesnitt, informasjonsforvaltning og programvareteknologi

 • Kommunikasjonsteknologi og infrastruktur

 • Sikkerhet, personvern og sårbarhet

 • Samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle utfordringer og muligheter

På tvers av disse fagsøylene defineres temaer som skal spisse forskningsaktiviteten. Temaene er tenkt å være dynamiske og kan skiftes ut i løpet av programperioden. Den første utlysninga (våren 2005) fokuserte på «trådløs kommunikasjon», den andre utlysninga (våren 2006) fokuserte på «sømløse infrastrukturer» og på «multimodale systemer og rike medier». Den tredje utlysninga (høsten 2006) fokuserer på «digitale omgivelser» og «kommuniserende organisasjoner», i tillegg til de to temaene fra forrige utlysning. Forholdet mellom de faglige søylene og temaene er illustrert i matrisa nedenfor.

VERDIKTs faglige innretning legger altså vekt på tverrfaglighet, samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver er en av de faglige søylene, og de tematiske satsingene omfatter områder med god medieforskning. De som har ønska et program som utelukker slike perspektiver har altså ikke fått gjennomslag. VERDIKT er et program også medieforskere kan og bør søke støtte fra. Samtidig er programmets teknologifokus sterkt. For medieforskere kan det derfor være lurt å utvikle prosjekter som bygger tverrfaglig samarbeid over mot teknologifagene.

VERDIKT lyser ut midler til tre hovedtyper av prosjekter. Dette er:

   Fordelinga mellom disse prosjekttypene er anslått til 40% til forskerprosjekter og kompetanseprosjekter med brukermedvirkning, 40% til brukerstyrte innovasjonsprosjekter og 20% til andre tiltak. Hvor stort budsjett VERDIKT etter hvert vil få avhenger av departementenes prioriteringer. VERDIKT var opprinnelig planlagt ut fra et budsjett på 150 millioner hvert år, men Forskningsrådet og programstyret arbeider for å øke dette.

   For medieforskere mener jeg det er to hovedkonklusjoner å trekke av den innretninga VERDIKT ser ut til å få:

   For det første er programmet relevant for medieforskere som forsker på IKT. Prosjekter der medievitenskapelige perspektiver står sentralt har allerede fått støtte av VERDIKT – og flere bør søke i framtidige utlysninger. For de som vil søke er det verdt å merke seg at VERDIKT vektlegger samarbeid mellom fag og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt – og mellom akademia og næringsliv.

   For det andre er VERDIKT ikke svaret på medieforskningas behov for forskningsmidler. VERDIKT dekker IKT-forskninga bredt, og omfatter dermed også mediefaglige perspektiver på IKT. Samtidig har programmet et sterkt teknologisk fokus. Mye medieforskning vil falle utenfor VERDIKT. VERDIKT bør derfor suppleres av programmer med klarere fokus på estetiske, kulturelle og samfunnsmessige perspektiver på mediene og teknologiutviklinga.

   Tanja Storsul, førsteamanuensis

   Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, og medlem av VERDIKTs programstyre

   E-post: tanja.storsul@media.uio.no

   Referanser

   Forskningsrådet (2005a) Utsikt. Utviklingsmuligheter og strategivalg for IKT, Rapport fra Forskningsrådets framtidsprosjekt.

   Forskningsrådet (2005b) ’Overordnet programplanskisse for VERDIKT – Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT’, Høringsutkast 26. april 2005.

   Forskningsrådet (2006) ’Programplan for VERDIKT, Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT’. Høringsutkast juli 2006.

   SINTEF (2005) ’Vedr. Høring – Overordnet programplanskisse VERDIKT’, brev til Norges Forskningsråd 7. juni 2005.

   St meld nr 20 (2004–2005) Vilje til forskning.

   VERDIKTs hjemmeside: www.forskningsradet.no/verdikt