I 1993 ga norsk medieforskerlag sin støtte til etableringen av et halvårlig tidsskrift for formidling av medieforskning. Det ble nedsatt en redaksjon med mandat å gi ut første årgang (1994). Første nummer holder du nå i hånden.

I løpet av åttiårene etablerte medieforskning seg som et bredt og tverrvitenskapelig forskningsfelt i Norge. Hovedformålet til Norsk medietidsskrift er å formidle teoretiske og empiriske innsikter fra forskningen om medier og kommunikasjon i Norge, og tar sikte på å etablere seg som den sentrale publiseringskanal for medieforskere i både akademiske og anvendte miljøer. Vi vil også trykke sentrale bidrag fra nordiske og andre utenlandske forskningsmiljøer. I tillegg til forskere og studenter vil målgruppene være personer som arbeider med medie- og journalistik-kundervisning på vitenskapelige høgskoler, i folkehøgskoler og videregående skoler, journalister og andre som arbeider med praktisk medieproduksjon, mediepolitikk og medieadministrasjon.

Tidsskriftet tilstreber vitenskaplig soliditet, men henvender seg også til den mer allment interesserte lesere. Redaksjonen benytter seg normalt av konsulenter til å vurdere artiklene. Det er også nedsatt et redaksjonsråd, der folk fra aktuelle miljøer er representert.

Forruten forskningsartikler, vil Norsk medietidsskrift bringe anmeldelser av nye norske bøker og avhandlinger på feltet, kritiske vurderinger av lærebøker innen media og journalistikk, samt essays og kommentarer. Her vil redaksjonen be om innspill fra journalister, folk innen undervisning og andre.

Norskmedietidsskriftønsker åstyrke tverrfaglighet og kontakt innen medieforskning og praksis, og skal bidra til å utvikle mer systematisk og saklig mediekritikk. Det skal bidra til å høyne både medienes og medieforskningens kvalitet. Ikke minst skal det fremme forskernes kunnskaper om formidlingssiden av forskningen.

Tidsskriftet vil ta opp emner som interesserer både forskere og praktikere – eksempelvis journalistikkens vilkår, nye presentasjonsformer og sjangre, eiendomskonsentrasjon, kommunikasjonsteori, medieetikk, kvalitet i mediene, mediehistorie og medieteknologi. Temaet for dette nummeret er Nytt fjernsyn - gammel offentlighet? Neste nummer foreligger høsten 1994, med temaet globalisering.

Redaksjonen