Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk medietidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Norsk medietidsskrift (etabl. 1994) er et vitenskapelig tidsskrift som henvender seg hovedsakelig til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon. 

Tidsskriftet publiserer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, samt debattstoff, intervjuer, anmeldelser av doktorgrader og bokanmeldelser. Medievitenskap er utpreget tverrfaglig, og Norsk medietidsskrift dyrker bredden fra humaniora til samfunnsvitenskap og fra filmanalyse til journalistikkforskning.

Tidsskriftet publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning. Det kommer ut fire ganger i året, og publiserer hovedsakelig på norsk, men også svensk, dansk og engelsk.

Fra og med 2015 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

Tidsskriftet er eid av Norsk medieforskerlag og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap og Rådet for anvendt medieforskning.

KVALITETSVURDERING

Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

INDEKSERING

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark), og i Publikationsforum (Finland).

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norart
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
Ansvarlig redaktør
Karoline A. Ihlebæk, førsteamanuensis, OsloMet 
Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania

Bokmeldingsredaktør
Ivar John Erdal, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Redaksjonssekretær
John Magnus Ragnhilsson Dahl, Universitetet i Bergen

Øvrig redaksjon
Marius Rohde Johannessen, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
Nina Kvalheim, post.doc., Universitetet i Stavanger
Hendrik Storstein Spilker, professor, NTNU
Erik Knudsen, post.doc., Universitetet i Bergen
Karianne Sørgård Olsen, førsteamanuensis, Nord Universitet
Stine Agnete Sand, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet
Maria Konow Lund, førsteamanuensis, OsloMet

Redaksjonsråd
Trine Syvertsen, professor, Universitetet i Oslo
Terje Rasmussen, professor, Universitetet i Oslo
Gunnar Sivertsen, forsker I, NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Helge Øgrim, journalist
Gisle Hannemyr, universitetslektor, Universitetet i Oslo
Jill Walker Rettberg, professor, Universitetet i Bergen
Martin Engebretsen, professor, Universitetet i Agder
Anne Gjelsvik, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaksjonens adresse:
Norsk medietidsskrift
v/Balder Holm
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Universitetet i Bergen
Postboks 7802, 5007 Bergen

Bøker som foreslås til anmeldelse i NMT kan sendes
Ivar John Erdal
Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 Volda

E-post: norskmedietidsskrift@gmail.com
(Gjeldende fra og med 2015-årgangen)

Norsk medietidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

Om tidsskriftet

Norsk medietidsskrift (NMT) er landets ledende mediefaglige tidsskrift, og det eneste norskspråklige som gir publikasjonspoeng (på nivå 1). NMT er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler fra norsk, nordisk og internasjonal medieforskning, samt debattstoff, intervjuer og bokanmeldelser. Medievitenskap er utpreget tverrvitenskapelig, og tidsskriftet søker å dekke hele medieforskningens bredde. Vi aksepterer teoretiske artikler med lite empiri, og empiriske artikler med lite teori, så lenge de kommer gjennom fagfellevurderingen.

NMT henvender seg til forskere, men også til studenter, medielærere, journalister og andre innen medieproduksjon. En artikkel som publiseres i tidsskriftet skal ha høy vitenskapelig kvalitet, samtidig som vi ønsker en framstillingsform som gjør artikkelen tilgjengelig også for allment interesserte.

Innlevering av manus

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Manuskripter sendes via tidsskriftetes ScholarOne-side: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-nmt.

Krav til manuskriptet

Innsendte artikkelbidrag vurderes etter følgende kriterier:
 • Overordnet vitenskapelig kvalitet
 • Originalitet og relevans
 • Struktur og språk
 • Forskningsetiske retningslinjer
NMT dekker også sentrale bokutgivelser og belyser den nordiske forskningsfronten gjennom anmeldelser av doktorgrader.

Tidsskriftet tar fortløpende imot artikler, debattinnlegg og andre tekster for redaksjonell behandling og fagfellevurdering. Artikler, intervju og debattinnlegg som publiseres i NMT skal som hovedregel være på norsk eller andre skandinaviske språk. Engelskspråklige artikkelmanus kan likevel sendes inn for vurdering.

Vurderingsprosessen foregår da på engelsk, og dersom manuskriptet blir antatt vil redaksjonen vurdere om det det finnes gode grunner for at manuset bør trykkes på engelsk. Hvis ikke, må forfatteren selv besørge en oversettelse til norsk. Engelskspråklige bøker og doktorgradsavhandlinger kan anmeldes på engelsk i tidsskriftet.

Omfang:
 • Vitenskapelige artikler: mellom 6000 og 8000 ord.
 • Debattinnlegg bør ikke overskride 3000 ord.
 • Bokmeldinger bør ikke overskride 1500 ord.
 • Anmeldelser av doktorgradsavhandlinger bør ikke overskride 1000 ord.
NMT anvender mellomtitler på ett eller to nivå i den løpende teksten.

Sjekkliste før innsending

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Norsk og engelsk sammendrag (maks 200 ord på hvert språk)
 • 3–8 nøkkelord
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter (før referanseliste)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3-4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA 7th. Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Referanseliste

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

Sitat i teksten

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse). Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

Tabeller, figurer og multimedialt innhold

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Eventuelle video og annet multimedialt innhold som artikkelen analyserer eller på annet vis forholder seg, kan embeddes i artikkelen på idunn.no, men NMT kan ikke selv lagre slikt innhold. Forfatteren må derfor selv sørge for at slikt innhold er lagret på en si måte at tilgjengeligheten er sikret.

Forfattere som ønsker å embedde video og annet multimedialt innhold må skrive artikkelen slik at den også kan leses i pdf-versjon uten for stort meningstap.

Forfattere oppfordres også til å sende inn grunnlagsmateriale (for eksempel regneark med data) slik at dette kan vurderes for publikasjon sammen med artikkelen.

Noter

Generelt gjelder det at artikkelen kun skal ha et begrenset antall noter. Ordinære litteraturreferanser skal ikke skrives som noter, men som parenteser i teksten. Notene skal være fotnoter nummerert med tall (1, 2, 3…).

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Norsk medietidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted.

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Innleverte manuskript blir lest av redaksjonen. Dersom redaksjonen vurderer at teksten er relevant for publisering sendes den til to fagfeller som er utvalgt på grunnlag av deres faglige kompetanse og interesseområder. Redaksjonen utformer en samlet vurdering basert på fagfellenes kommentarer og forslag til forbedringer. Fagfellene og forfatteren forblir anonyme for hverandre gjennom hele prosedyren.

Andre bidrag til tidsskriftet, slik som debattinnlegg og bokanmeldelser, leses og kommenteres av redaksjonen.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Norsk medietidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon