Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk medietidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Norsk medietidsskrift (est. 1994) is a scholarly journal aimed mainly at researchers but also at students, media teachers, journalists, and others in media production.

The journal publishes scientific articles, research comments, interviews, and book reviews. Media studies are interdisciplinary, and Norsk medietidsskrift aims to show its entire breadth from humanities to social science, from film analysis to journalism research.

The journal publishes peer reviewed articles from Norwegian, Nordic and international media research. It is issued quarterly and publishes mainly in Norwegian but also in Swedish, Danish and English.

From 2015, the journal is published open access.

The journal is owned by Norsk medieforskerlag and is published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) with support of Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap and Rådet for anvendt medieforskning.

PEER REVIEW
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

The journal does not ask for any fees for assessment or publication.

INDEXING
The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark), and in Publication Forum (Finland).

The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norart
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), in the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark), and in Publication Forum (Finland).

All content in this journal is also exported to Portico, a preservation archive that safeguards perpetual access to e-journals, e-books, and digital collections.

 
Ansvarlig redaktør
Karoline A. Ihlebæk, førsteamanuensis, OsloMet 
Bente Kalsnes førsteamanuensis, Høyskolen Kristiania

Bokmeldingsredaktør
Ivar John Erdal, førsteamanuensis, Høgskulen i Volda

Redaksjonssekretær
John Magnus R. Dahl, postdoktor, Universitetet i Bergen

Øvrig redaksjon
Marius Rohde Johannessen, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
Nina Kvalheim, postdoktor, Universitetet i Stavanger
Hendrik Storstein Spilker, professor, NTNU
Erik Knudsen, postdoktor, Universitetet i Bergen
Karianne Sørgård Olsen, førsteamanuensis, Nord Universitet
Stine Agnete Sand, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet
Maria Konow Lund, førsteamanuensis, OsloMet

Redaksjonsråd
Trine Syvertsen, professor, Universitetet i Oslo
Terje Rasmussen, professor, Universitetet i Oslo
Gunnar Sivertsen, forsker I, NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Helge Øgrim, journalist
Gisle Hannemyr, universitetslektor, Universitetet i Oslo
Jill Walker Rettberg, professor, Universitetet i Bergen
Martin Engebretsen, professor, Universitetet i Agder
Anne Gjelsvik, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bøker som foreslås til anmeldelse i NMT kan sendes
Ivar John Erdal
Høgskulen i Volda
Postboks 500
6101 Volda

E-post: norskmedietidsskrift@gmail.com
(Gjeldende fra og med 2015-årgangen)

Norsk medietidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

OM TIDSSKRIFTET

Norsk medietidsskrift (NMT) er landets ledende mediefaglige tidsskrift, og det eneste norskspråklige som gir publikasjonspoeng på nivå 1. NMT er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiserer vitenskapelige artikler, samt kommentarer, intervjuer og bokanmeldelser. Medievitenskap er utpreget tverrvitenskapelig, og tidsskriftet søker å dekke hele medieforskningens bredde.

En artikkel som publiseres i tidsskriftet skal ha høy vitenskapelig kvalitet, samtidig som vi ønsker en framstillingsform som gjør artikkelen tilgjengelig også for allment interesserte.

Tekster som publiseres i NMT skal som hovedregel være på norsk eller andre skandinaviske språk. Engelskspråklige artikkelmanus kan likevel sendes inn for vurdering. Engelskspråklige bøker kan anmeldes på engelsk i tidsskriftet.


INNLEVERING AV MANUS

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • forfatteropplysningene er fullstendige
 • antall ord med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • et kort sammendrag (abstract) og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert
Artikkelmanuskripter sendes via tidsskriftets ScholarOne-side: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-nmt. Kommentarer, bokanmeldelser og intervjuer sendes på e-post til redaksjonssekretær
 

KRAV TIL MANUSKRIPTET

Innsendte artikkelbidrag vurderes etter følgende kriterier:
 • Overordnet vitenskapelig kvalitet
 • Originalitet og relevans
 • Struktur og språk
 • Forskningsetiske retningslinjer
Omfang:
 • Vitenskapelige artikler skal være mellom 6000 og 8000 ord inkludert sammendrag, nøkkelord, fotnoter og litteraturliste.
 • Kommentarer skal ikke overskride 3000 ord.
 • Bokanmeldelser skal ikke overskride 1500 ord.
NMT bruker mellomtitler på maksimalt to nivå i den løpende teksten. Mellomtitler skal ikke nummereres.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Tittel
 • Norsk og engelsk sammendrag (maks 200 ord på hvert språk)
 • 3–8 nøkkelord
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter (1, 2, 3) organisert som fotnoter. Bruk av fotnoter bør begrenses.
 • Referanseliste etter APA 7. Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:
https://sokogskriv.no/referansestiler/apa-7th.html

https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/

Følgende elementer skal leveres som separate vedlegg:
 • Nummererte figurer og tabeller.
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, og opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.
DOI-REFERANSER 

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/
 

SITAT I TEKSTEN

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, 33; egen oversettelse). Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.
 

TABELLER, FIGURER OG MULTIMEDIALT INNHOLD

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Eventuelle video og annet multimedialt innhold som artikkelen analyserer eller på annet vis forholder seg, kan bygges inn i artikkelen på idunn.no, men NMT kan ikke selv lagre slikt innhold. Forfatteren må derfor selv sørge for at slikt innhold er lagret på en slik måte at tilgjengeligheten er sikret, for eksempel gjennom en universitetseid eller åpent tilgjengelig lagringstjeneste.

Forfattere som ønsker å bygge inn video og annet multimedialt innhold må skrive artikkelen slik at den også kan leses i pdf-versjon uten for stort meningstap.

Forfattere oppfordres også til å sende inn grunnlagsmateriale (for eksempel regneark med data) slik at dette kan vurderes for publikasjon sammen med artikkelen.
 

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).
 

VURDERINGSPROSESSEN

Bidrag som sendes inn til Norsk medietidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted.

Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering skal være anonymisert. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Innleverte manuskript blir lest av redaksjonen. Dersom redaksjonen vurderer at teksten er relevant for publisering sendes den til to fagfeller som er utvalgt på grunnlag av deres faglige kompetanse og interesseområder. Redaksjonen utformer en samlet vurdering basert på fagfellenes kommentarer og forslag til forbedringer. Fagfellene og forfatteren forblir anonyme for hverandre gjennom hele prosedyren. Redaksjonens kvalitetsvurderinger tar utgangspunkt i forskningsfronten på feltet – teoretisk, metodisk og empirisk – i alle ledd av vurderingsprosessen.

Andre bidrag til tidsskriftet, slik som debattinnlegg og bokanmeldelser, leses og kommenteres av redaksjonen.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering vil forfatter først motta en språkvasket versjon av artikkelen til godkjenning. Her er det et visst rom for stilistiske endringer. Deretter vil forfatter motta en korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.
 

ETTER PUBLISERING

Norsk medietidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon