Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
You have access to Idunn through , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk litteratur­vitenskapelig tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Research publication
by , & {{contributor.name}}
Published {{article.publishDate}} (Page {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Page {{article.pageFrom}})
Load more
Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift (established 1998) publishes articles on literary analyses and literary theory and also book reviews and debate contributions within general literary science. Contributions from Scandinavian-language researchers in other countries are also accepted.

The journal wishes to make conditions favourable for communication and discussion among literary researchers and addresses itself to researchers within the language fields, philosophy and other aesthetic disciplines.

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift is aimed at literary researchers, language researchers, students and the general public interested in literature.

The journal is published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget), and with the support of Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

From 2017, the journal is published with open access.

PEER REVIEW
All research articles that are considered relevant for publication in the journal are reviewed by at least two anonymous academic referees with no ties to the author. In addition, the article is reviewed by the journal's editorial board and the final decision regarding publication of the article is made by the Editor-in-Chief. The journal practices "double blind" peer review, whereby both reviewers and the author remain anonymous to each other.

INDEXING
The journal is covered by the following indexing and discovery services:
 • MLA
 • Norart
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
The journal is authorized as a publication channel on level 1 in NSD – Norwegian Centre for Research Data (for Norway and Sweden), in the Danish Ministry of Higher Education and Science’s Authorization list for serials (Denmark), and in Publication Forum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
EDITORS-IN CHIEF
Marit Grøtta (main editor), professor, Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo
Anders Kristian Strand, associate professor, Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies, University of Bergen
Knut Ove Eliassen, professor, Department of Language and Literature, NTNU Trondheim

EDITORIAL BOARD
Kjersti Bale, professor, Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo
Rolf Gaasland, professor, Department of Language and Culture, UiT - The Arctic University of Norway
Anna Forssberg, universitetslektor, THe Research Group for Culture Studies, Karlstad University
Toril Moi, professor, Department of Philosophy, Duke University
Ingrid Nielsen, førsteamanuensis, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Universitetet i Stavanger
Frederik Tygstrup, Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen
Hans Hauge, lektor emeritus, School of Communication and Culture, Aarhus University
Dag Heede, lektor, DEpartment for the Study of Culture, University of Southern Denmark

EDITORIAL ASSISTANT
Janicke Kaasa, postdoctoral fellow, Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo


CONTACT
Redaksjonen NLvT
ILOS, UiO
Postboks 1003 Blindern
NO-0315 Oslo

E-mail: nlvt.redaksjon@gmail.com
(Applies from Vol. 17, 2017)

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift is a scholarly journal with open access, with no subscription charges or registration restrictions. All content is freely available online.

As an author for this journal, you retain copyright and publishing rights to your own article without restrictions, and you grant any third party the right to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full text of your article in accordance with the Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license.  
Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift publiserer forskningsartikler, anmeldelser, bokessays, debattinnlegg og presentasjon av nye doktoravhandlinger. Forskningsartikler skal være originalarbeider. De kan videreføre tidligere publiserte arbeider, men skal ikke være en variant av arbeider som alt er publisert i andre organer. Anmeldelser og bokessays publiseres etter forutgående avtale med redaksjonen. Debattinnleggene kan være faglige kommentarer til aktuelle problemstillinger, svarinnlegg til artikler e.l. Presentasjon av nye doktoravhandlinger publiseres etter avtale med redaksjonen.

Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering. Det innebærer at aktuelle artikler blir vurdert i anonymisert form av to kritiske fagfeller (referees) i Norge eller utlandet (dobbel-blind fagfellevurdering). Redaksjonen fortar en vurdering om publisering på basis av fagfellenes uttalelser og veileder forfatterne når bearbeidelse er av artikkelen nødvendig før publisering. Dersom redaksjonen finner at en artikkel ikke er aktuell, gis det avslag uten fagfellevurdering.

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift utgis med åpen tilgang (open access) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

INNSENDING AV MANUS

Manuskripter sendes til redaksjonen for vurdering per e-post: nlvt.redaksjon@gmail.com

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen, ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye og sjekker at manuskriptet er utformet i henhold til denne.

Å sende inn et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift er et uttrykk for at man har til hensikt å publisere manuskriptet i dette tidsskriftet. Det medgår mye tid og oppmerksomhet i redaksjonen, og hos eksterne fagfeller. Det er derfor viktig at bidragsyterne er innforstått med at de ved å sende inn en originalartikkel aksepterer at ikke andre tidsskrifter kan vurdere artikkelen mens den er til vurdering i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrifts redaksjon.

KRAV TIL ARTIKLER

Artikler skal ikke overstige 50.000 tegn inkl. mellomrom (dette inkluderer alt av sammendrag, litteraturliste, etc.).

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Artikkelens tittel på norsk og engelsk
 • Sammendrag (abstract) av artikkelen på norsk og engelsk (circa 1000 tegn, inkludert mellomrom)
 • 4–6 nøkkelord på norsk og engelsk (brukes til indeksering)
 • Selve manusteksten i anonymisert form, dvs. uten referanser til forfatter
 • Sitater på originalspråket (så langt det er mulig) og oversettelser i sluttnoter (se under om sitater og oversettelser)
 • Litteraturreferanser skrevet etter referansestilen Chicago forfatter-årstall (se under om referansestil)
 • Nummererte sluttnoter (brukes ikke til referanser, men til øvrige opplysninger av betydning)
Følgende sendes i separate dokumenter:
 • En «tittelside» med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse samt en kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer).
 • Eventuelle figurer, og illustrasjoner. (Tabeller plasseres på riktig sted i manus.)

KRAV BOKANMELDELSER OG ØVRIGE BIDRAG

Bokanmeldelser og bokessays skal utstyres med titler (ikke bare tittel på boken som anmeldes). Videre skal alle relevante opplysninger om boken oppgis: Forfatternavn, boktittel, utgivelsessted, forlag, utgivelsesår, antall sider. Debattinnlegg skal utstyres med overskrift. Avhandlingspresentasjoner skal informere om avhandlingens tittel og forfatter, forfatters institusjonstilknytning, dato for disputas og navn på opponenter og veileder(e).

Bokanmeldelser skal ikke overstige 15.000 tegn inkl. mellomrom. Bokessays skal ikke overstige 25.000 tegn inkl. mellomrom. Kommentar- og debattinnlegg skal ikke overstige 25.000 tegn inkl. mellomrom. Avhandlingspresentasjoner skal ikke overstige 10.000 tegn inkl. mellomrom.

REFERANSER

Tidsskriftet bruker referansestilen Chicago forfatter-årstall (Chicago B), altså ikke fotnotestil. Følgende nettsted kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres og en rekke eksempler: 
https://sokogskriv.no/referansestiler/apa-7th.html#referanselisten.
 
Litteraturlisten skal stå alfabetisk ordnet til slutt i dokumentet og føres i henhold til denne referansestilen. Eksempler:

(Bok): Woolf, Virginia. 2009. Night and Day. Oxford: Oxford University Press.

(Artikkel i redigert bok): Saussy, Haun. 2019. «Contagious Rhythm. Verse as a Technique of the Body». I Critical Rhythm. The Poetics of a Literary Life Form, redigert av Ben Glaser og Jonathan Culler, 106–127. New York: Fordham University Press.

(Artikkel i trykket tidsskrift): Hamacher, Werner. 2007. «Ungerufen. Kommentar zu Kafkas ‘Prüfung’». Neue Rundschau 118 (2): 132-53.

(Artikkel på nettside, med forfatter): Géry, Catherine. 2019. «Pour une théorie du skaz». Fabula. Atelier littéraire, lest 7. mai 2019. http://www.fabula.org/atelier.php?Theorie_du_skaz.

(Artikkel i elektronisk leksikon, uten forfatter): Store norske leksikon, s.v. «Dagny Juel», lest 7. mai 2019. https://snl.no/Dagny_Juel.

(Film): Haneke, Mikael. 2005. Caché. Film.
 

DOI-REFERANSER

Merk at referansene alltid skal inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode med Chicago-referansestilen: Gueorgi Kossinets og Duncan J. Watts, «Origins of Homophily in an Evolving Social Network» American Journal of Sociology 115 (2009): 411. https://doi.org/10.1086/599247

SITAT OG OVERSETTELSE

Sitater skal så langt det er mulig stå i originalversjon, med oversettelser i notene. Sitater fra svensk, dansk eller engelsk trenger ikke oversettes. Dersom oversettelse ikke finnes tilgjengelig på norsk, kan svensk, dansk eller eventuelt engelsk oversettelse benyttes, eller forfatter kan selv oversette sitatene.

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt uten anførselstegn. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Sitater skal ikke kursiveres. Utelatt tekst i sitater skal markeres med skarpe klammer [...].

Alle sitater skal ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet. Punktum plasseres etter sitat og referanse, slik som i dette eksempelet: "It was not a story to pass on" (Morrison 2005, 323). 

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Tabeller skal leveres i et redigerbart format, det vil si at rader og kolonner kan justeres. Tabeller nummereres fortløpende og plasseres på riktig sted i manus.

Figurer/illustrasjoner/grafer etc. leveres som egne, nummererte filer i egnet filformat (for eksempel .eps, .jpg, eller .pdf). Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [Figur 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Av hensyn til sitatretten må alle illustrasjoner være relevante og anses som komplement til teksten. Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

VURDERINGSPROSESSEN

Bidrag som sendes inn til Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Tidsskriftet er underlagt vanlige rutiner for fagfellevurdering. Artikler som redaksjonen vurderer for publisering, vil bli anonymisert og sendt videre til dobbel-blind fagfellevurdering. Øvrige artikler refuseres direkte og uten nærmere begrunnelse fra redaktørene.

ETTER PUBLISERING

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

 

Recently Published

Most read last 30 days

Idunn uses cookies. By continuing to use Idunn you are agreeing to our use of cookies. Find out more.