Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordic Journal of Urban Studies
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
The need to explore questions related to cities and urbanism is becoming increasingly precarious, for several reasons. First, as a consequence of rapid centralization and the development of the knowledge society, a growing number of people are being educated, work and live in cities. Second, handling the contemporary climate crisis requires collective, new practices, as societal and economic transitions are needed to curb the emissions. Cities are considered to have a pivotal role here, as important emitters and innovative actors, and by currently taking the lead in pursuing goals of resilient, low-carbon urban development. Third, cities face challenges of segregation, livability, access to affordable housing, economic marginalization and social inequality, and are seen as key actors in contending such issues.

As a response, cities and sustainable urban development have become highly discussed research themes internationally in the later decades. ‘Urban studies’ has emerged as a broad research field, embracing studies within several disciplines, perhaps most notably human geography, planning- and development studies, sociology, environmental sciences and political sciences. Research here broadly centers on exploring structures, expansion and transformation of cities, urban processes of inclusion, exclusion, marginalization and emancipation, as well as economic and political processes.

The research community has largely embraced the importance of engaging in cross-disciplinary arenas for dialogue on such issues. Today, several international journals highlight the broad disciplinary perspectives dealing with cities and attempt to create arenas where scholars can meet across disciplinary fields to engage in dialogue on this topic.

The Nordic Journal of Urban Studies addresses the need for having a Nordic academic arena for interdisciplinary urban studies. Many of the discussions in within urban research in the Nordic countries are now taking place either in disciplinary national journals or in interdisciplinary international journals. It should, however, be a key focus for the Nordic scholarly environment on cities to create a platform which is both interdisciplinary and of higher contextual importance to the Nordic region, and that will enhance more actionable knowledge. Hence, the primary aims of introducing a new journal is to establish an interdisciplinary “common ground” for researchers in urban studies in Nordic countries. Authors are asked to submit articles that convey a strong sense of urban place.

The journal is open access and published twice a year by Scandinavian University Press.

The journal is approved as a scientific publication at level 1 at NSD - Norwegian Center for Research Data (Norway and Sweden) and in the Ministry of Education and Research's authorization list for series (Denmark).

QUALITY ASSESSMENT
All research articles considered relevant for publication are evaluated by at least two anonymous peers as well as the editors before the final decision on publication is made by the editor-in-chief. The journal practices "double-blind" peer review.

INDEXING
From the first issue onwards, the journal will be indexed and searchable in the following bases:
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Service
 • WorldCat Local (OCLC)
REDAKSJON
Gro Sandkjær Hanssen, forsker I, NIBR, OsloMet og professor, NMBU
Marikken Wullf-Wathne, stipendiat, Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH Kungliga Tekniska Högskolan og NIBR, OsloMet
Bengt Andersen, forsker I, AFI, OsloMet
Per Gunnar Røe, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Jørn Ljunggren, forsker, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO
Håvard Haarstad, professor, Institutt for geografi, UiB
Tarje Iversen Wanvik, seniorforsker, NORCE 

REDAKSJONSRÅD
Anders Lund Hansen, Universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet
Anders Tønnesen, Seniorforsker, CICERO
Anders Trumberg, Affilierad forskare, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet
Andrew Karvonen, Universitetslektor, Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH Kungliga Tekniska högskolan
Anette Stenslund, Postdoktor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde University
Anna Granath Hansson, Universitetsadjunkt, Institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH Kungliga Tekniska högskolan
Annika Agger, Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
Anniken Førde, Professor, Institutt for Samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
Cecilie Sachs Olsen, Postdoktor, Centre for the GeoHumanities, Royal Holloway University of London
Daniel Galland, Førsteamanuensis, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
David Jordhus-Lier, Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Elin Børrud, Professor, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU
Erling Dokk Holm, Førsteamanuensis, Institutt for eiendom og juss, NMBU
Even Smith Wergeland, Førsteamanuensis, Institutt for form, teori og historie, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Halvor Weider Ellefsen, Førsteamanuensis, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Hege Hofstad, Forsker I, NIBR, OsloMet
Henrik Gutzon Larsen, Universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet
Jin Xue, Førsteamanuensis, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU
Joar Skrede, Forsker I, NIKU
Johann Nicholas Sagan, Førsteamanuensis, Institutt for design, Universitetet i Bergen
Jonathan Metzger, Professor, Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH Künglige Tekniske Högskolan
Karin Bradley, Docent, Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH Künglige Tekniske Högskolan
Kirsten Simonsen; Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Knut Hidle, Professor, Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen
Konstantinos Mouratidis, Postdoktor, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU
Kristian Nagel Delica, Førsteamanuensis, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Kristin Kjærås, Doktorgradsstipendiat, Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen
Lars Bøcker, Forsker II, Avdeling for Mobilitet, TØI
Lena-Magnusson Turner, Professor, NOVA, OsloMet
Lisbet Harboe, Professor, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Lukas Smas, Universitetslektor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet
Manne Gerell, Førsteamanuensis, Institutionen för kriminologi, Malmö Universitet
Mari Vaattovaara, Professor, Avdelningen för geovetenskaper och geografi, Helsingfors universitetet
Petter Næss, Professor, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU
Raine Mäntysalo, Professor, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto
Roberta Cucca, Førsteamanuensis, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU
Ryan Centner, Assisterende professor, Department of Geography and Environment, LSE
Sofia Cele, Universitetslektor og Førsteamanuensis, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet
Ståle Holgersen, Forsker, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala Universitet
Tanu Priya Uteng, Senior forskningsplanlegger, Avdeling for Mobilitet, TØI
Terje Wessel, Professor, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Terje Holsen, Førsteamanuensis, Institutt for eiendom og juss, NMBU
Thomas Hylland Eriksen, Professor, Sosialantropologisk institutt (SAI), Universitetet i Oslo
Tone Huse, Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet
Toril Ringholm, Professor, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
Torill Nyseth, Professor, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: marikken@oslomet.no
Nordic Journal of Urban Studies er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet, beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

Om tidsskriftet

Nordic Journal of Urban Studies publiserer empiriske og teoretiske originalartikler, samt bokanmeldelser/bokessay. Tidsskriftet tar imot bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet kommer ut med to ordinære numre i året. Det er også mulighet for temanumre. For temanumre, er det normalt en første runde med innsending og vurdering av sammendrag, før et utvalg forfattere inviteres til å sende inn fullt artikkelmanus. Innsending av manus skjer på samme måte for generelle numre og temanumre, og artiklene gjennomgår fagfellevurdering på samme vilkår.

Innlevering av manus

Manuskriptet må være originalt. Tidsskriftet aksepterer ikke manuskript som har vært publisert tidligere, eller er til vurdering i andre tidsskrift. Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen, ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort sammendrag og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk/engelsk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjon for vurdering via manushåndteringsverktøyet ScholarOne. Lenke kommer.

Krav til manuskriptet

Artikler
Artikler skal være basert på originale empiriske og/eller teoretiske analyser av høy faglig kvalitet. Dette sikres gjennom bedømming av to anonyme fagfeller. Artikler må ikke overskride 8000 ord. Sammendrag, litteraturliste, tabeller, figurer og eventuelle noter telles med. Figurer som dekker en halv side, representerer en halv side tekst.

Bokanmeldelser
Bokanmeldelser skal ikke overskride 1 500 ord. Teksten må angi forfatter av boka, tittel, utgave/årstall, forlag og hvem anmelder er. Referanser begrenses til et minimum. Bokanmeldelser sendes og trykkes etter avtale med redaksjonen. Ta gjerne kontakt med en av redaktørene for å diskutere mulig bokanmeldelse.

Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel.

Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer. Overskrifter skal ikke nummereres.

Takksigelser og opplysninger om finansiering skrives under overskriften Om artikkelen. Denne skal plasseres etter hovedteksten, men før noter og referanseliste.

Alle manus må inneholde følgende:
 • Tittel
 • Sammendrag (inntil 300 ord)
 • 3–5 nøkkelord
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter (ikke sluttnoter)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
 • Alle artikler skal også ha sammendrag (inntil 300 ord), tittel og 3-5 nøkkelord på engelsk
 • Eventuelle takksigelser og opplysninger om finansiering kan legges til med underoverskriften "Om artikkelen" mellom selve artikkelen og referanselisten
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller (én på hver side)
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse (første side med artikkeltekst skal ikke inneholde denne informasjonen)

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA. Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres: APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde, settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere, benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson, 2006).

Referanselisten legges til slutt, etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-referanser
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Sitat i teksten
Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, s. 33; egen oversettelse). Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn/anførselstegn.

Tabeller, figurer og illustrasjoner
Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik: [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet, må det være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Noter
Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter). Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen, bør heller inngå i teksten.

Publiseringsetikk

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Nordic Journal of Urban Studies, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet, aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Tidsskriftet har dobbelt, blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering, skal være anonymiserte. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner, eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjon, vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering, vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post, før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (som omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Nordic Journal of Urban Studies er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen.
 • ISSN Online:
 • ISSN Print:
 • DOI:
 • Utgiver: Universitetsforlaget

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon