Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Nordic Journal of Urban Studies
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Behovet for å utforske spørsmål knyttet til byer og urbanisme blir stadig mer prekært, av flere grunner. For det første har rask sentralisering og utviklingen av kunnskapssamfunnet ført til at et økende antall mennesker bor, jobber og studerer i byer. For det andre har klimakrisen satt sosial og økonomisk omstilling øverst på dagsordenen – en omstilling der byer har en sentral rolle: Byer står for store utslipp, de er innovative aktører i møte med klimaendringer, og de er viktige beslutningstakere i utviklingen mot klimavennlige samfunn. For det tredje står byer overfor utfordringer med segregering, ulikheter i levekår, tilgang til rimelige boliger, økonomisk marginalisering og sosial ulikhet, og er det myndighetsnivået som ofte må håndtere slike utfordringer.

I takt med at byene spiller en stadig viktigere rolle, har byer og bærekraftig byutvikling blitt løftet opp som sentrale forskningstemaer internasjonalt. ‘Urbane studier’ eller ‘bystudier’ har dukket opp som et bredt forskningsfelt som omfatter studier innen flere fagfelt, med tyngde i samfunnsgeografi, planlegging- og utviklingsstudier, sosiologi, miljøvitenskap og statsvitenskap. Forskning her dreier seg i stor grad om å utforske strukturer, utvidelse og transformasjon av byer, urbane prosesser for inkludering, ekskludering, marginalisering og frigjøring, samt økonomiske og politiske prosesser.

Forskningsmiljøer trenger tverrfaglige arenaer for dialog rundt slike spørsmål. I dag fremhever flere internasjonale tidsskrift betydningen av brede interdisiplinære perspektivene som omhandler byer og prøver å skape arenaer der forskere kan møtes på tvers av fagfelt.

 

Nordic Journal of Urban Studies adresserer behovet for å ha en nordisk akademisk arena for tverrfaglige bystudier. Mange av diskusjonene innen urbanforskning i Norden foregår nå enten i disiplinære nasjonale tidsskrift eller i tverrfaglige internasjonale tidsskrift. Det er derfor et behov for å skape en plattform som er både tverrfaglig og av høyere kontekstuell betydning for Norden, noe vi ønsker det nye tidsskriftet skal være: En tverrfaglig arena for byforskere i Norden.

Tidsskriftet er «open access» og utgis to ganger i året av Universitetsforlaget.

 

KVALITETSVURDERING

Tidsskriftet praktiserer "dobbeltblind" fagfellevurdering. Alle forskningsartikler som anses som relevante for publisering vil bli vurdert av minst to anonyme fagfeller, samt redaksjonen, før den endelige avgjørelsen om publisering tas av ansvarlig redaktør.

 

INDEKSERING

Tidsskriftet indekseres og vil være søkbart i følgende baser:

Google Scholar
Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
The Summon Service (ProQuest)
Ebsco Discovery Service
WorldCat Local (OCLC)
REDAKSJON
Gro Sandkjær Hanssen, forsker I, NIBR, OsloMet og professor, NMBU
Marikken Wullf Wathne, stipendiat, Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH Kungliga Tekniska Högskolan og NIBR, OsloMet
Bengt Andersen, forsker I, AFI, OsloMet
Per Gunnar Røe, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Jørn Ljunggren, seniorkonsulent, Ipsos
Håvard Haarstad, professor, Institutt for geografi, UiB
Tarje Iversen Wanvik, seniorforsker, NORCE 
Lisbet Harboe, Professor, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

REDAKSJONSRÅD
Anders Lund Hansen, Universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet
Anders Tønnesen, Seniorforsker, CICERO
Anders Trumberg, Affilierad forskare, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro Universitet
Andrew Karvonen, Universitetslektor, Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH Kungliga Tekniska högskolan
Anette Stenslund, Postdoktor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde University
Anna Granath Hansson, Universitetsadjunkt, Institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH Kungliga Tekniska högskolan
Annika Agger, Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet
Anniken Førde, Professor, Institutt for Samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
Cecilie Sachs Olsen, Postdoktor, Centre for the GeoHumanities, Royal Holloway University of London
Daniel Galland, Førsteamanuensis, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
David Jordhus-Lier, Professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Elin Børrud, Professor, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU
Erling Dokk Holm, Førsteamanuensis, Institutt for eiendom og juss, NMBU
Even Smith Wergeland, Førsteamanuensis, Institutt for form, teori og historie, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Geir Heierstad, Instituttdirektør, NIBR, OsloMet (NO)
Halvor Weider Ellefsen, Førsteamanuensis, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Hege Hofstad, Forsker I, NIBR, OsloMet
Henrik Gutzon Larsen, Universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds Universitet
Jin Xue, Førsteamanuensis, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU
Joar Skrede, Forsker I, NIKU
Johann Nicholas Sagan, Førsteamanuensis, Institutt for design, Universitetet i Bergen
Jonathan Metzger, Professor, Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH Künglige Tekniske Högskolan
Karin Bradley, Docent, Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH Künglige Tekniske Högskolan
Kirsten Simonsen; Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Knut Hidle, Professor, Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen
Konstantinos Mouratidis, Postdoktor, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU
Kristian Nagel Delica, Førsteamanuensis, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
Kristin Kjærås, Doktorgradsstipendiat, Institutt for Geografi, Universitetet i Bergen
Lars Bøcker, Forsker II, Avdeling for Mobilitet, TØI
Lena-Magnusson Turner, Professor, NOVA, OsloMet
Lukas Smas, Universitetslektor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet
Manne Gerell, Førsteamanuensis, Institutionen för kriminologi, Malmö Universitet
Maren Toft, Postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Mari Vaattovaara, Professor, Avdelningen för geovetenskaper och geografi, Helsingfors universitetet
Petter Næss, Professor, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU
Raine Mäntysalo, Professor, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto
Roberta Cucca, Førsteamanuensis, Institutt for by- og regionplanlegging, NMBU
Ryan Centner, Assisterende professor, Department of Geography and Environment, LSE
Sofia Cele, Universitetslektor og Førsteamanuensis, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet
Ståle Holgersen, Forsker, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala Universitet
Tanu Priya Uteng, Senior forskningsplanlegger, Avdeling for Mobilitet, TØI
Terje Wessel, Professor, Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Terje Holsen, Førsteamanuensis, Institutt for eiendom og juss, NMBU
Thomas Hylland Eriksen, Professor, Sosialantropologisk institutt (SAI), Universitetet i Oslo
Tone Huse, Førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet
Toril Ringholm, Professor, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
Torill Nyseth, Professor, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: marikken@oslomet.no
Nordic Journal of Urban Studies er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet, beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.

Om tidsskriftet

Nordic Journal of Urban Studies publiserer empiriske og teoretiske originalartikler, samt bokanmeldelser/bokessay. Tidsskriftet tar imot bidrag på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet kommer ut med to ordinære numre i året. Det er også mulighet for temanumre. For temanumre, er det normalt en første runde med innsending og vurdering av sammendrag, før et utvalg forfattere inviteres til å sende inn fullt artikkelmanus. Innsending av manus skjer på samme måte for generelle numre og temanumre, og artiklene gjennomgår fagfellevurdering på samme vilkår.

Innlevering av manus

Manuskriptet må være originalt. Tidsskriftet aksepterer ikke manuskript som har vært publisert tidligere, eller er til vurdering i andre tidsskrift. Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen, ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort sammendrag og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk/engelsk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjon for vurdering via manushåndteringsverktøyet ScholarOne: https://mc04.manuscriptcentral.com/uf-njus

Krav til manuskriptet

Artikler
Artikler skal være basert på originale empiriske og/eller teoretiske analyser av høy faglig kvalitet. Dette sikres gjennom bedømming av to anonyme fagfeller. Artikler må ikke overskride 8000 ord. Sammendrag, litteraturliste, tabeller, figurer og eventuelle noter telles med. Figurer som dekker en halv side, representerer en halv side tekst.

Bokanmeldelser
Bokanmeldelser skal ikke overskride 1 500 ord. Teksten må angi forfatter av boka, tittel, utgave/årstall, forlag og hvem anmelder er. Referanser begrenses til et minimum. Bokanmeldelser sendes og trykkes etter avtale med redaksjonen. Ta gjerne kontakt med en av redaktørene for å diskutere mulig bokanmeldelse.

Avsnitt markeres med en åpen linje mellom hver tekstdel.

Teksten kan ha maksimalt to overskriftsnivåer. Overskrifter skal ikke nummereres.

Takksigelser og opplysninger om finansiering skrives under overskriften Om artikkelen. Denne skal plasseres etter hovedteksten, men før noter og referanseliste.

Alle manus må inneholde følgende:
 • Tittel
 • Sammendrag (inntil 300 ord)
 • 3–5 nøkkelord (på norsk og engelsk)
 • Selve manusteksten
 • Nummererte noter, organisert som fotnoter (ikke sluttnoter)
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet
 • Eventuelle takksigelser og opplysninger om finansiering kan legges til med underoverskriften "Om artikkelen" mellom selve artikkelen og referanselisten
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller (én på hver side)
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse (første side med artikkeltekst skal ikke inneholde denne informasjonen)

Referansesystem

Tidsskriftet bruker referansestilen APA 7th. Disse nettstedene kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres: APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde, settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere, benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson, 2006).

Referanselisten legges til slutt, etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

DOI-referanser
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode: Gueorgi Kossinets og Duncan J. Watts, «Origins of Homophily in an Evolving Social Network» American Journal of Sociology 115 (2009): 411. https://doi.org/10.1086/599247

Sitat i teksten
Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, s. 33; egen oversettelse). Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn/anførselstegn.

Tabeller, figurer og illustrasjoner
Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik: [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet, må det være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner.

Noter
Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter). Notene skal først og fremst inneholde tekniske opplysninger om kilder og lignende. Saksforhold som har betydning for framstillingen, bør heller inngå i teksten.

Publiseringsetikk

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

Vurderingsprosessen

Bidrag som sendes inn til Nordic Journal of Urban Studies, må ikke være under vurdering noe annet sted. Forfattere som sender inn bidrag til tidsskriftet, aksepterer å publisere sine artikler i samsvar med norsk opphavsrett, med åpen tilgang og under tidsskriftets gjeldende Creative Commons-lisens.

Tidsskriftet har dobbelt, blind fagfellevurdering. Manuskripter som sendes inn til vurdering, skal være anonymiserte. Det betyr at forside og forfatteromtale må være i et separat dokument og at alle eksplisitte selvreferanser må anonymiseres.

Forfatter får tilbakemelding på e-post fra redaktøren etter at manuskriptet har vært til fagfellevurdering. Forfatter vil i den forbindelse informeres om artikkelen godkjennes som den er, godkjennes med mindre revisjoner, godkjennes med større revisjoner, eller refuseres. Hvis redaktøren ber om revisjon, vil forfatter få en frist for dette.

Dersom manuskriptet godkjennes for publisering, vil forfatter motta en 1. korrektur som en pdf-fil vedlagt en e-post, før publisering. Det skal kun rettes opp korrekturfeil og ikke foretas endringer i teksten i forhold til godkjent manuskript (som omredigering, ny tekst etc.).

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Etter publisering

Nordic Journal of Urban Studies er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Alle artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon