Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
editorial
Åpen tilgang
(side 3-4)
av Brita Bjørkelo
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 5-22)
av Steinar Vee Henriksen og Bjørn Ivar Kruke
Sammendrag

This study is among the first to investigate police use of coercive force in Norway; its purpose is to provide a general overview of the prevalence and particularly the characteristics of Norwegian police emergency response officers’ use of force. Self-reported data from police emergency response officers show a prevalence of use of force equivalent to approximately once per month in a variety of situations. In the vast majority of these situations, use of force is concentrated at the lower end of the force continuum, and use of firearms is very rare. Subjects are predominantly male, and the vast majority of them are intoxicated and/or mentally ill. In addition, current law and instructions may include inadequate formal definitions of what constitutes a use of force by the police, at the lower end of the force continuum. Thus, there is a need for a more precise and agreed upon definition as a baseline for reporting.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 23-38)
av Marit Olave Riis-Johansen
SammendragEngelsk sammendrag

Politiavhør er institusjonelle samtaler som er omkransa av visse institusjonelle og profesjonelle vilkår for hvordan et avhør skal og bør foregå. For avhørslederen kan slike vilkår gi seg utslag i kommunikative dilemmaer – de må for eksempel finne en balanse mellom det institusjonelle premisset om objektivitet og det profesjonelle premisset om å vise tillit til den avhørte. Gjennom næranalyser av empiriske eksempler fra autentiske avhør blir slike gjentagende dilemma i avhørenes innledningsfaser belyst og diskutert. Analyser av dynamikken og samtaleledelsen i politiavhør kan ha relevans for utdanning og opplæring, ved at en får belyst dilemmaer som er en uunngåelig del av situasjonen, og som må håndteres fra gang til gang.

Datamaterialet for studien er lydopptak av 11 avhør fra ulike steder i Norge. De avhørte er fornærmede for vold og seksuelle overgrep, og avhørslederne er alle skolert gjennom den norske videreutdanninga om avhør (KREATIV-kurset). Avhørene analyseres som kommunikative virksomheter, i tråd med Linell 2010; 2011.

Police interviews are institutional conversations, where both professional and institutional premises frame how the interaction develops. These premises often lead to communicative dilemmas – for instance when interviewers must balance the institutional premise of maintaining objective and the professional premise of expressing trust in the interviewee. Through detailed examination of empirical data from authentic police interviews, recurrent dilemmas in the opening phases of police interviews are analyzed and discussed. The focus on how these dilemmas are part of the situation, and must be dealt with in each situation, can be of relevance to training and education.

The data for the study consists of audio recordings of 11 interviews from different places in Norway. The interviewees are victims of violence and sexual offences. All interviewers are trained in the Norwegian investigative interviewing-course, KREATIV. The interviews are analyzed as communicative activities, following Linell 2010; 2011.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 39-60)
av Tina Luther Handegård og Charlotte Ryen Berg
SammendragEngelsk sammendrag

Artikkelen svarer på følgende spørsmål: hvordan forstår politibetjenter (operativt nivå) og deres ledere (strategisk nivå) kunnskapsbasert politiarbeid og hva gjør politiet når de jobber kunnskapsbasert? Vi diskuterer problemstillingen i lys av nærpolitireformen, med særlig vekt på hovedmålet om å utvikle et effektivt og kunnskapsbasert politi. Våre funn viser at det operative- og det strategiske nivå har ulikt syn på kunnskap. Gapet mellom den operative og den strategiske kunnskapsforståelsen understreker behovet for å jobbe med kunnskapsbegrepet i seg selv, og ikke minst anerkjenne at det hersker ulike kunnskapsforståelser. Skal en nå målet om et kunnskapsbasert politi – er styring viktig, og det operative nivå må inkluderes i prosessen. En kan ikke implementere målene i nærpolitireformen uten å snakke om hva kunnskap er – på alle nivå i politiorganisasjonen. Ulikt kunnskapssyn og kunnskapspraksis kan føre til at følgende spørsmål blir høyst relevant: Hvilken kunnskap kan man stole på?

In this article, we will discuss how police officers and their leaders understand knowledge-based police work. We will refer to different views on understanding knowledge and what shapes knowledge understanding. We discuss the subject in light of the Norwegian police reform, with focus on the main goal to develop an efficient and knowledge-based police force. Our research shows that the operational and the strategical level interpret knowledge differently. The gap between the operational and the strategical understanding of knowledge underlines the need to work with the knowledge term itself, and also to acknowledge that there are in fact different interpretations of the term knowledge. One cannot implement the goals of the police reform without talking about what knowledge is – on all levels in the police organization. Different views and practice of knowledge might lead to a highly relevant question: What knowledge can you trust?

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 61-76)
av Jens Erik Paulsen
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen argumenterer for bruken av en systematisk verdibasert refleksjon både til beslutningsstøtte i en planleggingsfase og som metode for erfaringslæring. Indirekte kan den også gi beslutningsstøtte i form av mønstergjenkjenning i travle situasjoner. Metoden er generell og har røtter i bidrag fra flere ulike fagfelter.

This article argues for the use of a systematic values-based reflection, both for decision support and as a method of experiential learning. Indirectly, it can also provide in-action decision support through recognition of value structures. The method is rooted in contributions from several different fields.

1-2020, vol 7

https://www.idunn.no/njsp

Nordic Journal of Studies in Policing (established in 2014) presents and publishes new knowledge and research in the field of police research, police science and policing in the Nordic countries. The journals main aim is to contribute to the development of the field of police research, as well as the spread of relevant research within academia, among practitioners, managers, the education system, the authorities and the media. The target audience is primarily researchers, educational institutions at all levels, practitioners, senior police officers, the media and political authorities, especially within jurisprudence.

The journal has since 1st January 2020 switched to full English profile.

Editor-in-Chief

Brita Bjørkelo, PhD, Professor, Research Department, The Norwegian Police University College (PHS), Norway

Editors

Mehdi Ghazinour, med.dr.sc, Professor, Police Education Unit, Umeå University, Sweden

Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus, PhD, Professor, Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo, Norway

Nadja Kirchhoff Hestehave, Senior Advisor, Danish National Police, Denmark

Vesa Muttilainen, PhD, Director of Research, Police University College, Finland

Mattias Örnerheim, PhD, Senior Lecture, Department of Police Work, Linnaeus University, Sweden

Editorial Assistant

Eileen S. Berglie, Senior Executive Officer, The Norwegian Police University College (PHS), Norway

Editorial Board

Liv Finstad, Professor Emerita, Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo, Norway

Lars Holmberg, PhD, Associate Professor, Centre for Interdisciplinary Studies of Law, Faculty of Law, University of Copenhagen, Denmark

Paul Larsson, PhD, Professor, Research Department, The Norwegian Police University College (PHS), Norway

Henrik Stevnsborg, PhD, Dr.Phil., Professor, Centre for Public Regulation and Administration, Faculty of Law, University of Copenhagen, Denmark

Design and typesetting: Bøk Oslo ASCover design: Kord ASISSN online: 2703-7045DOI: 10.18261/issn.2703-7045

The journal is owned by the Norwegian Police University College (PHS) with financial support by The Danish National Police, Police University College of Tampere, Finland, Umeå University, Linnéuniversity Växjö, Malmö University, University of Borås and Södertörn University in Sweden.The journal is published by Scandinavian University Press (Universitetsforlaget) on behalf of the owners.© Scandinavian University Press 2020

  • ISSN Online: 2703-7045
  • ISSN Print:
  • DOI: https://doi.org/
  • Utgiver: Universitetsforlaget
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon