I den forrige redaktørperioden hadde NFT temanummer om Hans Skjervheim og Arne Næss. I denne perioden ønsker vi også å ha et temanummer om en framtredende norsk filosof. Det var liten tvil om hvem vi skulle velge. Dagfinn Føllesdal er den mest kjente og innflytelsesrike norske filosof de siste 50 år. Ingen har i større grad enn han bidratt til internasjonaliseringen og kvalitetshevingen av norsk filosofi i denne perioden.

Dagfinn Føllesdal var en del av det legendariske filosofimiljøet ved Harvard på 1950– og 1960-tallet, hvor han kom for å studere under Quine. Senere ble han professor både ved Universitetet i Oslo og Stanford University, i tillegg til en rekke gjesteprofessorat og æresutnevnelser. Føllesdal har levert viktige bidrag innen blant annet logikk, språkfilosofi og Husserl-forskning, og her hjemme har utallige exphil-studenter lest hans bok i argumentasjonsteori og vitenskapsfilosofi, skrevet sammen med Jon Elster og Lars Walløe. I dette nummeret håper vi å belyse noen sider ved hans mangfoldige virke.

Olav Gjelsvik åpner med å skrive om Føllesdals bidrag innen logikk og språkfilosofi, spesielt det som omhandler modalitet. Her får vi et innblikk i hvilket forhold Føllesdal hadde til velkjente filosofer som Frege, Carnap og Quine. Gjelsvik tegner også et personlig portrett av personen Dagfinn Føllesdal, som han har kjent i mange år. I neste artikkel skriver Frode Kjosavik om sentrale sider ved Føllesdals fortolkning av Husserl, med vekt på persepsjon og matematisk anskuelse, om enn Kjosavik også fremhever hvordan disse ikke kan løsrives fra språkfilosofien.

Føllesdal er kjent for sin innsats som administrator og tilrettelegger. Her i Norge har han spilt en særlig viktig rolle i oppbygningen av etikkforskning ved Universitetet i Oslo, som styreleder av Etikkprogrammet, et tiårig forskingsprogram i regi av Norges Forskningsråd. I sin artikkel diskuterer Henrik Syse og Tom Eide den betydningen som Føllesdal har hatt for etikk i Norge.

Til sist er vi stolte av å presentere et lengre intervju med Føllesdal, gjort av Einar Duenger Bøhn og Øystein Linnebo. Her får vi et unikt innblikk både i Føllesdals liv og hans filosofiske arbeid. Vi har tidligere bemerket Føllesdals sterke internasjonale posisjon og hans bidrag til internasjonaliseringen av norsk filosofi. I tråd med dette er intervjuet gjort på engelsk med henblikk på et internasjonalt publikum. Vi vil få rette en stor takk til Einar og Øystein, og ikke minst Dagfinn selv, for at vi får trykke dette i NFT.

I dette nummeret trykker vi også en artikkel av Erik Brown om moralsk flaks, samt et bokessay av Amanda Schei om Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri sin bok Aktiv dødshjelp – etikk ved livets slutt.

God fornøyelse!