Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 5)
av Steinar Bøyum & Espen Gamlund
Temanummer: Dagfinn Føllesdal
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 6-19)
av Olav Gjelsvik
SammendragEngelsk sammendrag

Dagfinn Føllesdal har vært en avgjørende faglig kraft i norsk filosofi i den senere del av det 20 århundre. Denne artikkelen vil tegne et bilde av filosofen, og gi et lite dypdykk rundt det jeg mener er hans viktigste bidrag: hans arbeid rundt singulær referanse i modale og andre kontekster med utgangspunkt i hans doktoravhandling ved Harvard og mange senere publikasjoner rundt denne problematikken. Her vil jeg evaluere hans arbeid og vurdere dets betydning både historisk og systematisk. I tillegg vil artikkelen gi noen drypp om kollegaen og universitetsmannen og også mennesket Dagfinn. Jeg skal omtale filosofen og universitetsmannen som DF, ellers bruke fornavnet Dagfinn i det mer personlige.

Dagfinn Føllesdal has been a major and decisive force in Norwegian philosophy in the later part of the 20th century. This article will paint a picture of the philosopher, with a focus on what I consider his most important contribution: his work in the philosophy of language on singular reference in modal and other contexts, to be found in his doctoral dissertation at Harvard and many later publications about these issues. Here I will evaluate his work and assess its importance, both systematically and historically. In addition, the article will provide glimpses of the colleague, i.e. the university academic and teacher, and also of the person Dagfinn.

Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 20-33)
av Frode Kjosavik
SammendragEngelsk sammendrag

Sider ved Edmund Husserls syn på persepsjon og på matematisk anskuelse presenteres i tilknytning til Dagfinn Føllesdals filosofiske arbeider. Hans Husserl-fortolkning forsvares mot enkelte misforståelser og forvrengninger. Det trekkes forbindelseslinjer mellom Husserls fenomenologi og veldefinerte posisjoner innenfor persepsjonsfilosofi (bl.a. internalisme/eksternalisme), språkfilosofi (semantikk med to sorter uttrykk) og matematikkfilosofi (anskuelse av abstrakte objekter gjennom fundering eller variasjon).

Aspects of Edmund Husserl’s view of perception and of mathematical intuition are presented in relation to Dagfinn Føllesdal’s philosophical work. His interpretation of Husserl is defended against certain misunderstandings and misconstruals. Connections are drawn between Husserl’s phenomenology and well-defined positions within the philosophy of perception (including internalism/externalism), within the philosophy of language (two-sorted semantics) as well as within the philosophy of mathematics (intuition of abstract objects through founding or variation).

Åpen tilgang
I etikkens tjeneste
Dagfinn Føllesdal, Etikkprogrammet og etisk argumentasjon
Vitenskapelig publikasjon
(side 34-45)
av Henrik Syse & Tom Eide
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen forteller noe av historien om Norges forskningsråds etikkprogram (1992–2001) og Dagfinn Føllesdals rolle innenfor dette programmet. Vår påstand er at Føllesdal bidro på avgjørende vis til den strategiske utviklingen av programmet som ble evaluert som innovativt, unikt og som et nasjonalt og internasjonalt forbilde i forskerutdanning på feltet. Artikkelen knytter også programmet til Føllesdals egen tenkning om etikk, behovet for dobbeltkompetanse og hans vektlegging av vitenskapelig kvalitet og åpne, empatiske diskusjoner om etisk komplekse temaer.

This article tells the story of the Programme for Ethics Research of the Research Council of Norway (1992–2001) and Dagfinn Føllesdal’s role within that programme. Our claim is that Føllesdal decisively contributed to the strategic development of the programme, which was later evaluated as having been innovative, unique, and a national and international example when it comes to ethics research education. Føllesdal contributed not least through his emphasis on high scientific quality and what was termed “double competence”. The article also relates the Ethics Program to Føllesdal’s own thinking about ethics and his emphasis on open, empathic discussions about complex ethical themes.

Åpen tilgang
(side 46-79)
av Øystein Linnebo & Einar Duenger Bøhn
Åpen tilgang
(side 80-92)
av Erik Brown
SammendragEngelsk sammendrag

Jeg har kalt artikkelen «Postintensjonal moralsk vilkårlighet». Tematikken står sentralt i en rekke filosofiske artikler på engelsk, sentrert omkring begrepet «moral luck». Jeg legger vekt på å skille mellom to underklasser av moralsk vilkårlighet, den som kan sies å være «post-intensjonal», og den som naturlig kan betegnes som «pre-intensjonal». Den første typen vilkårlighet gjelder problemer med våre moralske vurderinger av handlingskonsekvenser vi mangler kontroll over, mens den pre-intensjonale vilkårligheten angår problemer som vår manglende kontroll over årsaker til våre handlinger reiser. Det er den første typen handlingskontroll jeg konsentrerer meg om. Et resultat av min analyse synes å være at vår vurdering av moralsk dårlige handlinger er vanskeligere å gjøre konsistent rede for enn vår bedømmelse av moralsk gode handlinger.

The Norwegian title of my article had in English better been translated as «moral luck». However, I think it is important to distinguish between what could be respectively labelled 'post-intentional' and 'preintentional' moral luck. The first kind of moral luck concerns moral problems which arise in connection with the evaluation of those consequences of our actions which we do not control. On the other hand, the problems generated by pre-intentional moral luck are due to our inability to control important causes of our intentional actions. It is the first kind of moral luck I concentrate on, and the outcome of my analysis seems to favour a view which considers our moral attitude to bad actions more problematic than our reactions to morally good actions.

www.idunn.no/nft

Norsk filosofisk tidsskrift er en viktig formidlingskanal for norske filosofer, og representerer både bredden og det beste innen norsk filosofi.

Tidsskriftet legger hovedvekten på spesifikke faglige problemstillinger og artikler som presenterer sentrale filosofiske forfatterskap, og publiserer dessuten bidrag fra de øvrige skandinaviske landene. Temautgavene dekker en rekke ulike filosofiske emner. Tidsskriftet er åpent for debattinnlegg og anmeldelser av aktuell filosofisk litteratur.

Redaktører

Steinar Bøyum, professor, Universitetet i Bergen

Espen Gamlund, professor, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær

Sveinung Sundfør Sivertsen, Universitetet i Bergen

Redaksjonsråd

Solveig Aasen, forsker, Universitetet i Oslo

Trine Antonsen, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet

Ole Thomassen Hjortland, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Odin Lysaker, professor, Universitetet i Agder

Kjartan Koch Mikalsen, førsteamanuensis, NTNU Trondheim

Julie Zahle, postdoktor, Universitetet i Bergen

   

Design: Type-it AS, Trondheim

Sats: Tekstflyt AS

Omslagsdesign: KORD

ISSN Online: 1504-2901

DOI: 10.18261/issn.1504-2901

   

Tidsskriftet utgis under rettighetslisensen CC-BY-NC 4.0

   

Norsk filosofisk tidsskrift utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

   

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon