Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Åpen tilgang
(side 195-196)
av Steinar Bøyum & Espen Gamlund
Temanummer: Stanley Cavell
Åpen tilgang
Vitenskapelig publikasjon
(side 197-202)
av Martin Gustafsson
SammendragEngelsk sammendrag

Syftet med denna uppsats är att visa hur Cavells kritik av ”direkta” eller ”raka” tillbakavisningar av filosofiska missförstånd är väsentlig för att förstå hur Wittgensteins tänkande kan vara relevant för den samtida filosofin. Cavells kritik knyts till upplösningen av en dikotomi med avseende på möjligheten till språklig innovation, och en därtill sammanhängande dikotomi rörande vardagsspråkets filosofisk-metodologiska betydelse.

The aim of this paper is to show how Cavell’s criticism of “flat” repudiations of philosophical confusions is essential to an adequate understanding of how Wittgenstein’s thought can be of relevance to contemporary philosophy. Cavell’s criticism is connected with the dissolution of a dichotomy regarding to the possibility of linguistic innovation – a dichotomy which is in turn bound up with a second one, regarding the methodological significance of ordinary language.

Åpen tilgang
Filosofisk vertigo
Om Cavell om skeptisisme
Vitenskapelig publikasjon
(side 203-219)
av Richard Sørli
SammendragEngelsk sammendrag

Filosofisk skeptisisme er et gjennomgangstema i Stanley Cavells tenkning. Formålet med denne artikkelen er å klargjøre noen sider ved Cavells konsepsjon av filosofisk skeptisisme, og å vise hvilken funksjon appeller til det Cavell, i kjølvannet av Wittgenstein, kaller «det hverdagslige» har i den formen for kritikk av filosofisk skeptisisme som Cavell utvikler.

Philosophical skepticism is a topic that permeates Stanley Cavell’s thinking. The aim of this article is to clarify some strands in Cavell’s conception of philosophical skepticism, and to show the role appeals to what Cavell, following Wittgenstein, calls «the ordinary» have in the form of critique of philosophical skepticism that Cavell elaborates.

Åpen tilgang
Vad är mat och vad är annat?
Cavell, skepticism, erkännande och komedi
Vitenskapelig publikasjon
(side 220-231)
av Stina Bäckström
SammendragEngelsk sammendrag

Genom en diskussion av en sketch ur en komediföreställning kommer jag att lyfta fram humorns och komedins relation till skepticismen som tema i Stanley Cavells filosofi. I The Claim of Reason utvecklar Cavell ett samband mellan skepticism och tragedi. Kopplingen mellan komedi och skepticism förblir mer antydd, och då i termer av ett slags symmetri med tragedi. Jag menar att när vi låter humor och komedin ta plats i relation till den skeptiska problematiken så kommer en asymmetri att visa sig mellan tragedi och komedi. Detta har att göra med komedin och humorns förmåga att innefatta och erkänna den smärta som finns i det tragiska. Jag diskuterar Cavells begrepp om erkännande (acknowledgment) och hävdar att begreppet behöver modifieras när vi talar om det slags erkännande som finns i en viss typ av humor.

In this essay I discuss, by way of an analysis of a scene from a comedy-show, the relation between humor and comedy and the theme of skepticism in the philosophy of Stanley Cavell. In The Claim of Reason, Cavell develops in detail the connection between skepticism and tragedy, but the connection between skepticism and comedy is only touched upon briefly and in terms of a symmetry with tragedy. I want to suggest that when we allow humor and comedy to take center stage in relation to the theme of skepticism, an asymmetry will emerge. In humor and comedy, there is a possibility of acknowledging the pain involved in tragedy. I discuss Cavell’s concept of acknowledgment and argue that it undergoes a modification when we consider certain forms of humor.

Åpen tilgang
Carne y Arena (Virtually present, Physically invisible)
Refleksjoner i lys av Stanley Cavells filmfilosofi
Vitenskapelig publikasjon
(side 232-246)
av Cato Wittusen
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikkelen diskuterer Alejandro González Iñárritus installasjon Carne y Arena (Virtually present, Physically invisible) fra 2017 i lys av Stanley Cavells ontologiske undersøkelser av filmmediet. Installasjonens VR-sekvens reiser filosofiske spørsmål når det gjelder våre forestillinger om nærvær og fravær. Cavells filosofiske undersøkelser, som tok utgangspunkt i filmen som et analogt medium, er relevante for å undersøke opplevelser muliggjort av nye digitale audiovisuelle teknologier.

This article discusses Alejandro González Iñárritu’s installation Carne y Arena (Virtually present, Physically invisible) from 2017 in light of Stanley Cavell’s ontological investigations of the medium of film. The VR-part of the installation poses philosophical questions regarding our notions of presence and absence. Cavell’s investigations, which took their point of departure in film as an analogical medium, are relevant for investigating experiences enabled by emerging digital audio-visual technologies.

www.idunn.no/nft

Norsk filosofisk tidsskrift er en viktig formidlingskanal for norske filosofer, og representerer både bredden og det beste innen norsk filosofi.

Tidsskriftet legger hovedvekten på spesifikke faglige problemstillinger og artikler som presenterer sentrale filosofiske forfatterskap, og publiserer dessuten bidrag fra de øvrige skandinaviske landene. Temautgavene dekker en rekke ulike filosofiske emner. Tidsskriftet er åpent for debattinnlegg og anmeldelser av aktuell filosofisk litteratur.

Redaktører

Steinar Bøyum, professor, Universitetet i Bergen

Espen Gamlund, professor, Universitetet i Bergen

Redaksjonssekretær

Sveinung Sundfør Sivertsen, stipendiat filosofi, Universitetet i Bergen

Redaksjonsråd

Solveig Aasen, forsker, Universitetet i Oslo

Trine Antonsen, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet

Ole Thomassen Hjortland, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Odin Lysaker, professor, Universitetet i Agder

Kjartan Koch Mikalsen, førsteamanuensis, NTNU Trondheim

Julie Zahle, postdoktor, Universitetet i Bergen


Design: Type-it AS, Trondheim

Sats: Tekstflyt AS

Omslagsdesign: KORD

ISSN Online: 1504-2901

DOI: 10.18261/issn.1504-2901


Tidsskriftet utgis under rettighetslisensen CC-BY-NC 4.0


Norsk filosofisk tidsskrift utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.


© Universitetsforlaget 2019 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon