I dette nummeret av Norsk filosofisk tidsskrift er det de store filosofiske spørsmålene som står i sentrum: tid, døden, naturens verdi, kunnskapens rolle i demokratiet, og vår forståelse av dyr. Disse spørsmålene diskuteres i tre ordinære artikler, en oversiktsartikkel og en bokanmeldelse.

Trine Antonsen og Erik Lundestad avlegger i «Teknologi, natur og litteratur: Deiktisk diskurs hos Vetlesen og Borgmann» Arne Johan Vetlesens bok The Denial of Nature en visitt. I boken diskuterer Vetlesen spørsmålet om hvordan vi kan grunngi naturens iboende verdi, og han hevder at såkalt «deiktisk diskurs», eksemplifisert gjennom litteratur og poesi, kan yte et positivt bidrag i så måte. Antonsen og Lundestad argumenterer på sin side for at en slik deiktisk diskurs ikke påviser at naturen har iboende verdi, men snarere at den kan vise frem naturen som betydningsfull for oss.

I «Liv, død – evig liv», diskuterer Tor Claussen en fersk artikkel av Truls Wyller i NFT (1/2018). I denne problematiserer Wyller forholdet mellom døden og tidsidealisme, det synet at tid og forandring koples til eksistensen av en levende bevissthet. Claussen fører denne diskusjonen videre med utgangspunkt i Kant og en nykantiansk posisjon slik vi finner den hos Paul Natorp, blant annet med kritiske refleksjoner over sosiologen Manuel Castells begrep om tidløs tid.

I «Politisk uvitenhet, stemmeretten og velgeres moralske ansvar» diskuterer Kristian Skagen Ekeli spørsmålet om demokratiske borgere har en plikt til å være velinformerte dersom de ønsker å bruke sin juridiske rett til å bestemme over andre personers liv gjennom å stemme ved valg. Ekeli forsvarer i sin artikkel følgende posisjon: Selv om borgere i et demokrati har en juridisk rett til å stemme, har de ingen moralsk plikt til å bruke sin stemmerett. Men hvis de velger å stemme, så har de en moralsk plikt til å avlegge en rimelig velinformert stemme. Uvitende borgere bør følgelig avstå fra å stemme.

I dette nummeret innfører vi en ny sjanger – oversiktsartikkelen. Inspirasjonen for dette er blant annet tidsskriftet Philosophy Compass, hvor artiklene gir en oversiktlig fremstilling av begreper og posisjoner i samtidige filosofiske debatter, myntet både på den erfarne filosofen og nybegynneren, for eksempel studenten. Vi ønsker å presentere minst én oversiktsartikkel per årgang i vår periode, og vi begynner med Carl Tollef Solbergs artikkel om døden. Her gir Solberg en oversikt over en debatt i moderne filosofi som på engelsk kalles «Badness of death», og som begynte med Thomas Nagels artikkel «Death» i 1970. Sentrale spørsmål er om døden kan være negativ for den som dør, hva som gjør døden negativ, og når det er verst å dø. Solbergs artikkel gjør systematisk rede for utviklingen av dette filosofiske feltet, og løfter frem de mest sentrale argumentene i debatten.

Vi ønsker å videreføre tradisjonen med å anmelde bøker i NFT. Vi avslutter derfor dette nummeret med Morten Tønnessens anmeldelse av Lars Fr. H. Svendsens bok Å forstå dyr (Kagge Forlag, 2018).

Til sist vil vi benytte anledningen til å oppfordre filosofer rundt omkring i Norge til å sende inn artikler, debattinnlegg og bokanmeldelser til NFT. Vi tar også gjerne mot forslag til temanumre.