Det er en glede og en ære å overta som redaktører for Norsk filosofisk tidsskrift. Vi vil aller først benytte anledningen til å takke de utgående redaktører, Einar Duenger Bøhn og Reidar Maliks, for deres fremragende innsats de siste fire årene. Vi overtar et tidsskrift som er ved god helse i sitt 54. år.

Med dette skiftet flytter også redaksjonen i det tradisjonsrike tidsskriftet seg til Bergen. Som filosofer representerer vi bredden i norsk filosofi, den ene tilsatt ved et filosofisk institutt, den andre en representant for de etter hvert mange filosofene som arbeider i andre fagmiljø. Med denne bakgrunnen ønsker vi å videreføre et tidsskrift som er norskspråklig og bredt orientert, men samtidig av faglig god kvalitet.

Vi ser det som verdifullt å ta vare på norsk som et fagfilosofisk språk, i en tid hvor dette er under press. Dette er et ansvar vi alle har. Utfordringen for et tidsskrift som NFT, og det vi vil arbeide spesielt med, er å få gode filosofer til å skrive på norsk. I en verden hvor det først og fremst er internasjonal publisering som gir prestisje, vil vi styrke satsingen på temanummer som kan lokke våre beste fagfolk til å bidra.

Samtidig vil vi også ha åpne nummer. Her ønsker vi å motta bidrag fra ulike tradisjoner og disipliner, som kan gjenspeile mangfoldet i norsk filosofi. Vi mottar også gjerne debattinnlegg og bokanmeldelser, og i dette nummeret trykker vi Gunnar Karlsens anmeldelse av Eilert Jan Lohne sin nye lærebok til examen philosophicum.

Vi er også begge opptatt av formidling, så vi håper særlig å publisere artikler som kan bidra til aktuell debatt. Selv om det er vesentlig at NFT er et vitenskapelig tidsskrift, er vi derfor interesserte i bidrag som også kan ha en bredere, allmennkulturell og samfunnsmessig interesse.

Vi starter imidlertid redaktørperioden med et dobbeltnummer om fenomenologi som ble planlagt før vi tiltrådte. Vi overlater derfor ordet til våre gjesteredaktører for dette nummeret, Ståle Finke, Jonathan Knowles og Thomas Netland, og vil samtidig benytte anledningen til å takke dem for det arbeidet de har lagt ned i dette spennende nummeret. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi som redaktører har hatt ansvaret for fagfellevurderingen av dette temanummeret.