Norsk Filosofisk Tidsskrift er 50 år. Dette ønsker vi å markere ved å gjøre opp status for filosofi i Norge over de siste femti årene, samt hvor vi er på vei inn i fremtiden. Det finnes kanskje ingen særegen norsk filosofi, men det finnes helt klart filosofi i Norge. Spørsmål vi bør stille oss er derfor: Har det vært noen særtrekk ved filosofien i Norge? Hva har kjennetegnet de forskjellige filosofiske miljøene rundt omkring i landet? Hvor er filosofien i Norge på vei inn i fremtiden?

Vi ønsket i utgangspunktet å finne representanter fra all de fire gamle Universitetene i Norge som var villige til å skrive om filosofimiljøet på sitt sted gjennom de siste femti årene. Vi er takknemlig for at mange umiddelbart takket ja til dette. Gunnar Skirbekk skriver om miljøet ved UiB, Dagfinn Føllesdal skriver om miljøet ved UiO, og Audun Øfsti skriver om miljøet ved NTNU. Vi lyktes dessverre ikke i å få en artikkel om miljøet ved UiT. I tillegg har Inga Bostad og Tove Pettersen skrevet om kvinner i filosofien i Norge, og Herman Cappelen har skrevet om i hvilken retning filosofien i Norge bør bevege seg inn i fremtiden.

Det har dessverre vært skrevet lite om norsk filosofihistorie. Inga Bostad har gjort en god jobb med verket Filosofi på Norsk (i to bind), og Erik Lundestad har skrevet en omfattende studie om Norsk filosofi fra Ludvig Holberg til Anathon Aall. Men utover det finnes det ikke mye. Det finnes så vidt vi vet ikke noe verk som dekker hele historien. Vi oppfordrer derfor noen til å ta på seg oppdraget med å skrive en mer komplett norsk filosofihistorie. Men uansett håper vi dette nummeret maner til mer ettertanke og debatt om hva filosofi i Norge har vært, samt hva det bør være fremover.

God lesning!

Med vennlig hilsen,

Einar Duenger Bøhn og Reidar Maliks