Det er spennende å overta som redaktør for NFT. Den tidligere redaksjonen har lagt ned mye arbeid, og overlater et godt tidskrift til den nye redaksjonen. Jeg skal gjøre mitt beste for at NFT fortsatt skal formidle fagfilosofi på høyt nivå. Men dette forutsetter gode tekster. Jeg vil derfor benytte min første leder til å oppfordre alle som arbeider med filosofi til å sende inn gode artikler. Bokanmeldelser, bokomtaler og intervjuer av sentrale filosofer er også velkomne. Jeg ønsker bidrag fra alle emner innenfor filosofien slik at tidsskriftet representerer mangfoldet i norsk filosofi. Den nye redaksjonen vil fortsette praksisen med en blanding av åpne nummer og temanummer. Dette nummeret er åpnet, og spenner over et vidt felt av emner om estetikk, etikk, feminisme, eksistensialisme og hedonisme.

Redaktørskiftet markeres ved artikkelen «Naturrelasjon og subjektdannelse – jakten på den situerte kroppen» av tidligere redaktør Ingebjørg Seip, som diskuterer hvordan moderne tenkning om kropp, subjektivitet og natur utvikles i to tradisjoner, estetisk teori og feministisk teori. I teksten bringes T. W. Adornos estetikk i dialog med Hélén Cixous’ tekstteori. Dette møtet fører til en interessant diskusjon av oppfatninger om kunst, rasjonalitet og kroppslighet.

I «Våre moralske overbevisninger, prinsipper og gjerninger» drøfter og diskuterer Erik Christensen John Rawls og Peter Singers forsøk på å avklare statusen til våre moralske overbevisninger og intuisjoner. I «Ludvig Holberg en tidligmoderen feminist» plasserer Ingeborg W. Owesen Holberg i en kartesiansk likhetsfilosofi og trekker fram relativt ukjente sider ved Holbergs forfatterskap hvor han forsvarer likestilling mellom kjønnene. I «Paradokser i Sartres filosofi og vår samtid» drøfter Simen Andersen Øyen Sartres begreper om frihet, ansvar og intersubjektivitet i lys av moderne individualisme og konsumentadferd. I «Hedonisme som livstolkning» argumenterer Frode Nyeng for at hedonisme ikke utelukkende kan forstås som filosofisk verdilære, men også må forstås som subjektiv livsfilosofi.

God lesning!

Kjersti Fjærtoft

Redaktør