Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Norsk filosofisk tidsskrift
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Norsk filosofisk tidsskrift ble etablert i 1966 og er en viktig formidlingskanal for norske filosofer, og representerer både bredden og det beste innen norsk filosofi.

Tidsskriftet legger hovedvekten på spesifikke faglige problemstillinger og artikler som presenterer sentrale filosofiske forfatterskap, og publiserer dessuten bidrag fra de øvrige skandinaviske landene. Temautgavene dekker en rekke ulike filosofiske emner. Tidsskriftet er åpent for debattinnlegg og anmeldelser av aktuell filosofisk litteratur.

Tidsskriftets målgruppe er forskere, lærere og studenter i filosofi, men henvender seg også til andre fagmiljøer. Tidsskriftet kommer ut fire ganger årlig.

Norsk filosofisk tidsskrift utgis av Universitetsforlaget, med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Fra og med 2017 utgis tidsskriftet med åpen tilgang (open access).

KVALITETSVURDERING
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst to anonyme fagfeller uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. 

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.

IINDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland)

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIGE REDAKTØRER
Espen Gamlund, professor, Inst. for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet I Bergen
Steinar Bøyum, professor, Inst. for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet I Bergen

REDAKSJONSSEKRETÆR
Sveinung Sundfør Sivertsen, universitetslektor, Inst. for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

REDAKSJONSRÅD
Kjartan Koch Mikalsen, førsteamanuensis, Inst. for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Trondheim
Julie Zahle, postdoktor, Inst. for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen
Odin Lysaker, professor, Inst. for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder
Ole Thomassen Hjortland, førsteamanuensis, Inst. for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen
Solveig Aasen, forsker, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo
Trine Antonsen, førsteamanuensis, Inst. for filosofi og førstesemesterstudier,  UiT / Norges arktiske universitet

KONTAKT REDAKSJONEN
E-post: Redaksjonen NFT

Norsk filosofisk tidsskrift
Redaksjonen
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Postboks 7805
5020 Bergen
Norsk filosofisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift som utgis med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Alle artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen Navngivelse-IkkeKommersiell (CC BY-NC 4.0). Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen.

OM TIDSSKRIFTET

Filosofi, som kjærlighet til visdom, er et bredt fagfelt som spenner fra kunstteori til logikk, fra værenstenkning til vitenskapsfilosofi. Likevel har filosofien en kjerne. En vilje til alltid å spørre videre, til å gå ned i alle mulige og umulige problemer, til å lete etter nye sammenhenger. Norsk filosofisk tidsskrift (NFT) skal være et forum i Norge for denne polyfonien av stemmer. 

Som et åpent fagfilosofisk tidsskrift tar NFT imot artikler, bokanmeldelser og debattinnlegg på høyt faglig nivå innen alle filosofiens områder. Alle artikler skal i hovedsak være skrevet på norsk. Som eneste fagfilosofiske tidsskrift på norsk, ønsker NFT spesielt bidrag av mer nasjonal relevans. Vi er også interessert i korte oversettelser av sentrale debattskapende tekster. For å etablere en noenlunde sammenhengende filosofisk samtale, og for å samle fokus og tema for lesere med forskjellige interessefelt, søker vi å organisere stoffet i temanumre. Det kan derfor bli noe ventetid på enkelte artikler.

Norsk filosofisk tidsskrift utgis med åpen tilgang (open access) og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

INNLEVERING AV MANUS

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall tegn med mellomrom ikke overskrider maksimumsgrensen
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk er inkludert
Manuskripter sendes til redaksjonen per e-post for vurdering: norskfilosofisktidsskrift@gmail.com.

KRAV TIL ARTIKLER

Normal artikkellengde skal ikke overgå 40 000 tegn med mellomrom. Dette inkludert noter og litteraturliste.

Manuskriptet skal inneholde følgende:
 • Artikkeltittel og forfatternavn
 • Engelsk tittel og et sammendrag (abstract) på inntil 200 ord
 • 4-8 engelske nøkkelord (keywords)
 • Nummererte noter, organisert som sluttnoter
 • Referanser, se mal under.
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatters navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, kort forfatterbeskrivelse (3–4 linjer) samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.
 

Oppsett artikkel

 

Tittel, navn på forfatter, stilling, grad, institusjon, mailadresse, ingress, brødtekst med undertitler, engelsk abstract, sluttnoter.

Oppsett bokanmeldelse

Tittel, navn på forfatter. Fullstendige opplysninger om boka, brødtekst.

Legg ved et ark med navn på deg selv, adresse, e-post og telefon, tittel og akademisk grad.

For at vurdering, språkvask og korrektur skal gå lettest mulig, er det viktig at manusene følger følgende standard:
 • All forfatterinformasjon skal være fjernet fra selve manuset med henhold på blind fagfellevurdering.
 • Lengde: En artikkel må kunne forsvare sin lengde. De fleste skriver bedre når de skriver kort.
 • Overskrifter: Legg arbeid i å finne en god overskrift. Artiklene skal også ha underoverskrifter.
 • Forfatteropplysninger: Navn, stilling/grad, institusjon, mailadresse, sammen med tittelen på artikkelen skal oppgis i eget skriv, eller i e-posten.
 • Ingress: Ca tre linjer som skal fange leseren og fungere som en kort innledning til brødteksten.
 

Referansesystem

 

Tidsskriftet bruker referansestilen APA 6th med fotnoter, ikke sluttnoter. Dette nettstedet kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres. Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn. Hver referanse har innrykk andre linje på alle referanser (hengende innrykk).

Referanseliste

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn.
 
Manuskripter som ikke følger stilen, blir sendt tilbake til forfatteren.

DOI-referanser

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/

SITAT I TEKSTEN

Sitater markeres med hermetegn inne i teksten. Sitater over 3 linjer skal være i 10 punkt, enkel linjeavstand, 0,5 cm innrykk fra venstre marg og skal ikke markeres med hermetegn. Enkle hermetegn på sitat inne i et sitat. Avkorting av et sitat markeres slik: […].

Hermetegnene skal vendes rett vei: “...” eller ‘...’ (Oppskrift: Finn Symbol på Insert-menyen i Word, velg “Special characters” og “Double opening quote” eller “Double closing quote” (evt. ‘Single opening/closing quote’ for sitat inne i sitat).

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Av hensyn til sitatretten må alle illustrasjoner være relevante og anses som komplement til teksten.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere open access. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

NOTER

Noter skal være i form av fotnoter (ikke sluttnoter).

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

VURDERINGSPROSESSEN

Alle manuskripter blir gjennomgått av redak­sjonen og to eksterne fagfeller (ref­erees) for å sikre at innholdet holder faglige mål. Tidsskriftet praktiserer blind fagfellevurdering for alle artikler. Hvis publisering er aktuelt, vil du få tilbakemelding med forslag til eventuelle bearbeidinger av teksten før publisering. Deretter vil du få tilsendt en korrektur, hvor du bare kan rette vanlige trykkfeil.

ETTER PUBLISERING

Forfatter vil motta lenke til artikkelen når den er publisert.

Norsk filosofisk tidsskrift er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det vil si at det er gratis tilgjengelig for alle og finnes kun digitalt på internett. Artikler publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Som forfatter beholder du opphavs- og utgivelsesretten til din egen artikkel, uten restriksjoner. Samtidig gir du alle andre retten til å lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til fulltekstversjonen av artikkelen din.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon