Strafferett. Strafferettslig tilregnelighet

A var tiltalt for drap begått mens han var medisinsk psykotisk utløst av amfetaminrus. Høyesterett fant at rusbetinget psykose skulle behandles på samme måte som bevisstløshet som følge av rus, strl § 45. Rusbetinget psykose omfattes av bestemmelsen til tross for straf- ferettens strenge legalitetsprinsipp, fordi psykosen var en forbigående tilstand og ikke en varig sinnslidelse.