Hinder för arbete

Till följd av arbetskonflikter inom pappersbranschen hade en transportfirmas arbetstagare förhindrats att arbeta, först vid olika tidpunkter på grund av lokala strejker och arbetsnedläggelser och senare utan avbrott, till en början på grund av en riksomfattande strejk och slutligen på grund av en lockout som utlysts av arbetsgivarförbundet. Eftersom samtliga stridsåtgärder syftade till att påverka en och samma arbetsmarknadssituation, ansågs de tillsammans utgöra ett sådant hinder för arbetet som medförde att transportfirmans arbetstagare hade rätt att med stöd av 2 kap. 12 § 2 mom. arbetsavtalslagen få lön för högst 14 dagar.