Konkurs. Aksjeselskap. Foreldelse

Et finansselskap gikk konkurs, og konkursboet fremmet erstatningskrav overfor et av styrets medlemmer både for manglende innbetaling av aksjekapital og etter reglene om styreansvar. Høyesterett fant at kravene hadde sterk sammenheng, og at rettstekniske hensyn tilsa at de ikke burde behandles som forskjellige krav, slik lagmannsretten hadde gjort. Høyesteretts flertall kom videre til at konkursboets krav på erstatning på grunn av styreansvar var avledet av selskapets rett til slik erstatning og derfor underlagt samme foreldelsesfrist, slik at kravet var foreldet. Dissens 4-1.