Bostadsaktiebolag.

Bostadsaktiebolagets bolagsstämma hade med enkel majoritet utfärdat rökningsförbud som

syftat till att förbjuda all rökning på bostadsaktiebolagets aktieägares balkonger. Enligt HD skulle ett förbud i sådana fall där olägenheterna av balkongrökningen inte var oskäliga för grannarna innebära en grundlös begränsning i den besittningsrätt som tillkom aktieägarna i bostadsaktiebolaget. Beslutet var ogiltigt med beaktande av 48 § 1 mom. 2 punkten lagen om bostadsaktiebolag. I domskälen hänvisade HD till principer om grannelagsförhållanden och miljörättsliga principer, enligt vilka man inte är tvungen att tåla en olägenhet, störning eller belastning i form av t.ex. tobaksrökning om den olägenhet som uppstår överstiger den nivå som kan anses vara skälig i grannelagsförhållanden.