Selskapsrett. Aksjeselskap. God forretningsskikk

Tre personer manipulerte kursen på aksjer i fem ikke-børsnoterte selskaper ved å handle i aksjer seg imellom. Høyesterett fant at virksomheten ikke var konsesjonspliktig etter verdi- papirhandelsloven. Det dreide seg om egenhandel, og de var ikke profesjonelle mellommenn i verdipapirmarkedet. De tiltalte ble frifunnet i lagmannsretten for å ha benyttet urimelige forretningsmetoder og for å ha handlet i strid med god forretningsskikk. Høyesterett opphevet den frifinnende dommen på grunn av mangelfull begrunnelse. Se også Rt. 897.