Underhåll till make. Penningkrav. Regressrätt

Makarna A och B hade tillsammans hyrt en bostad för en bestämd tid. Efter att B hade flyttat bort från bostaden hade A ensam betalat hela hyran ända tills hyresförhållandet upphörde. A:s rätt att av B få den andel av hyrorna som A betalat för B efter att B hade flyttat skulle bedömas utifrån bestämmelserna om makars underhållsskyldighet.