Sivilprosess. Pilotsak. Anke

Et antall likeartede tvister mellom staten og oljeselskaper var etter avtale stilt i bero i påvente av avgjørelse for ett av selskapene, en «pilotsak». Etter at pilotsaken var avgjort, anket ett av de andre selskapene avgjørelsen i sin sak, og gjorde gjeldende at avgjørelsen i pilotsaken var uriktig. Kjæremålsutvalget fant det klart at det ikke forelå grunnlag for å fravike retts- oppfatningen i pilotsaken, og nektet anken fremmet.

Se kommentar i TfR nr. 1/2009 s. 103 flg. om forholdet mellom prejudikatsvirkning og rettskraft.