Traditionsprincipen. Sakrättsligt skydd mot säljarens borgenärer. Separationsrätt.

Ett bolag sålde viss maskinell utrustning till ett finansbolag, som i sin tur hyrde ut utrustningen till ett bolag som var säljarens helägda dotterbolag. Utrustningen överlämnades från moderbolaget till dotterbolaget. Sedan moderbolaget försatts i konkurs uppkom fråga om finansbolaget genom dotterbolagets besittningstagande fått skydd mot moderbolagets konkursborgenärer, trots att dotterbolaget var helägt och trots att moderbolagets ende ägare satt i styrelsen för dotterbolaget och var firmatecknare för det bolaget. Högsta dom- stolen fann att dotterbolaget hade fått utrustningen i sin besittning för finansbolagets räkning. Om någon representant för dotterbolaget skulle ha återlämnat utrustningen till moderbolaget utan finansbolagets samtycke, hade representanten blivit ansvarig såväl straffrättsligt som skadeståndsrättsligt gentemot finansbolaget. Vidare var alla styrelseledamöter och firmatecknare i dotterbolaget skyldiga att vid hanteringen av utrustningen sätta dotterbolagets intressen framför moderbolagets. Moderbolaget hade därför blivit i tillräcklig grad avskuret från sin rådighet över utrustningen och finansbolaget hade fått sakrättsligt skydd för sitt förvärv.

Lagrum: lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva samt 3 kap. 3 § konkurslagen (1987:672)

Se dom nr. 115 SHD Beslut 2008-03-14. NJA 2008 s. 282

Se dom nr. 97 FHD 2008-01-21 KKO 2008:7

Se dom nr. 80 FHD 2008-06-12 KKO:2008:63