Asylrett. FNs torturkomité. Rettslig interesse

A som tilhører en muslimsk minoritetsgruppe, fikk sin asylsøknad avslått og ble i 2005 vedtatt hjemsendt til Pakistan. Han brakte saken inn for FNs torturkomité som anmodet Norge om å utsette tilbakesendelsen slik at komitéen fikk anledning til å behandle saken. Tilbakesendelsen ble likevel gjennomført. A vendte senere tilbake til Norge og fikk i 2006 oppholdstillatelse basert på ny dokumentasjon. Høyesterett kom til at A manglet rettslig interesse i å få avgjort om uttransporteringen i 2005 var rettsstridig.