Løbende sikkerhedsstillelse til dækning af løbende, samtidig stiftet gæld ikkeomstødelig.

I forbindelse med leje af fly blev der indgået en rammeaftale, hvorefter lejer over for udlejer måned for måned skulle stille sikkerhed – i form af overdragelse af nærmere angivne fremtidige, månedlige flyruteindtægter fra et selskab, lejer befløj ruten for – for lejers fremtidige, noget større månedlige betalingsforpligtelser vedrørende leje af flyene. Denne løbende sikkerhedsstillelse skulle således ikke ske til dækning af gammel gæld, men til dækning af løbende, samtidig stiftet gæld i forholdet mellem lejer og udlejer.

I overensstemmelse med rammeaftalen blev der derefter måned for måned givet udlejer sikkerhed for den månedlige leje ved, at lejer i fakturaerne til det selskab, ruten blev befløjet for, anførte, at fakturabeløbene var overdraget til udlejer, med angivelse af betalingssted. Disse

meddelelser blev anset for behørig denuntiation og for sket praktisk taget samtidig med og i hvert fald uden unødigt ophold efter den løbende stiftelse af udlejers månedlige lejekrav. Der var herefter ikke grundlag for omstødelse af sikkerhedsstillelse eller betaling.

Se dom nr. 36 DHR Dom 2008-06-10 UfR 2008 side 2167