Rådighetsinskränkningar. Skadestånd utom kontraktsförhållanden. Miljörätt

En markägare hade 2004 planerat en föryngringsavverkning på sitt skogshemman som ligger utmed motorvägen Åbo-Helsingfors. Nylands miljöcentral hade undantagit ett ungefär

en hektar stort område från avverkningen, eftersom flygekorrar använde det som förökningsområde och rastplats. Avverkningsförbud utfärdades för fem år. Markägaren yrkade att staten enligt 53 § 1 mom. naturvårdslagen måtte åläggas att ersätta den förlust som sagda olägenhet förorsakat.

HD ansåg att markägaren praktiskt taget helt och hållet för flera år framåt hade förlorat möjligheten att använda skyddsområdena för skogsbruk på ett sätt som bereder honom nytta. Områdena låg i närheten av områden som han tidigare hade undantagit från avverkning av samma orsak, vilket enligt HD ökade betydelsen av olägenheten vid bedömningen av huruvida ersättningströskeln överskreds. Avverkningsförbudet ansågs således har förorsakat markägaren betydelsefull olägenhet, som han har rätt att få full ersättning för av staten.

Se dom nr. 113 IHR Dom 2008-02-21. Nr. 644/2006