Kan staten regressvis ta i anspråk skadeståndsfordran som tillkommer den somstaten enligt ett offentligrättsligt åtagande har betalat viss ersättning till?

Ett företag sålde djurfoder till lantbrukare och lantbruksföretag. Fodret visade sig vara salmonellasmittat. I anledning av detta vidtog staten genom Jordbruksverket åtgärder enligt den reglering som finns för bekämpande av epidemier hos djur. Åtgärderna bestod bl.a. i slakt av ett stort antal grisar. Med tillämpning av regleringen betalade staten ersättning med 82,5 miljoner kronor till de lantbrukare som drabbats av kostnader eller förluster på grund av Jordbruksverkets åtgärder. Staten väckte härefter talan mot företaget och yrkade att företaget skulle betala samma belopp till staten. Som grund anfördes att företaget hade orsakat de skador som uppkommit på grund av slakten, att de ersättningar som staten betalat till lantbrukarna skulle ses som förskottsbetalningar och att staten hade rätt att från företaget återfå vad som hade betalats till lantbrukarna. Med hänvisning till rättspraxis konstaterade Högsta domstolen att det var en allmän princip att kostnader för åtgärder som myndigheter är skyldiga att utföra får anses vara av sådan natur att de inte utan särskilt lagstöd kan återkrävas. Liknande överväganden gjorde sig gällande när staten regressvis – genom ianspråktagande av skadeståndsfordringar tillkommande dem som uppburit ersättning från staten – krävde annan på kostnader som staten gjort ett offentligrättsligt åtagande att svara för. Till detta kom att staten i den författning som reglerade åtagandet kunde bestämma de närmare förutsättningarna för återkrav. Enligt Högsta domstolen borde därför gälla att ersättningar som staten med stöd av en offentligrättslig författning betalar till enskilda inte kan återkrävas utan uttryckligt författningsstöd, om inte särskilda skäl föranleder det. I förevarande fall saknade den aktuella regleringen bestämmelser om återkrav. Inte heller fanns några särskilda skäl. Staten hade därför inte regressrätt mot företaget för den ersättning som hade betalats till lantbrukarna.

Lagrum: 5 § zoonoslagen (1999:658) och 5 § zoonosförordningen (1999:660)