Familierett. Ektepakt. Skjevdeling

En ektefelle hadde brukt midler mottatt som arv/gave fra sine foreldre til nedbetaling av gjeld på ektefellenes felles bolig. Høyesterett fant at hun hadde rett til å ta ut det beløp som var brukt til nedbetaling av gjeld, justert etter inflasjonen, jf. ekteskapsloven § 59 om skjev- deling. Verdistigningen av boligen gikk inn i den del av formuen som skulle likedeles.

Se dom nr. 12 DHR Dom 2008-01-30 UfR 2008 side 982