Fremmedrett. Forvaltningsrett

A som opprinnelig var fra Etiopia, hadde tidsbegrenset oppholdstillatelse. Han utviklet epilepsi etter en ulykke. Han hadde ikke fått politisk asyl, og utlendingsnemnda innvilget heller ikke arbeids- og oppholdstillatelse. Saken for Høyesterett gjaldt om domstolene kunne prøve vilkåret «sterke menneskelige hensyn» i utlendingsloven § 8 annet ledd. Høyesterett fant at vilkåret hørte under forvaltningens frie skjønn, særlig på bakgrunn av bestem- melsens politiske utforming.